Ny förmögenhetsskattelag

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1997

Beslut

Ny förmögenhetsskattelag (SkU20)

Riksdagen beslutade om en ny förmögenhetsskattelag som ska tillämpas första gången vid 1998 års taxering. En proportionell förmögenhetsskatt ska även i fortsättningen tas ut på fysiska personers förmögenhet som överstiger ett fribelopp. Detsamma gäller för dödsbon och vissa andra juridiska personer. Den skattefria gränsen för fysiska personer förblir 900 000 kr och skattesatsen ligger kvar på 1,5 procent. Så kallat arbetande kapital undantas från skatteplikt. Till sådant kapital räknas i framtiden även tillgångar i fastighetsförvaltning samt aktier som är noterade på OTC- och O-listorna. Undantag från förmögenhetsbeskattning görs även för pensioner, livräntor m fl tillgångar som är en del av det sociala skyddsnätet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.