Ny djurskyddslag

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Ja till ny djurskyddslag (MJU24)

Djur ska skötas i en god djurmiljö och den som har ansvar för djuret ska ha tillräcklig kompetens för att kunna se till djurets behov. Djur ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för att de ska må bra och de ska även skötas på ett sådant sätt att beteendestörningar förebyggs.

Det klargörs också i lagen att tamdjur inte får överges och det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sätt som innebär lidande för djuren. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny djurskyddslag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, trots tystnadsplikten, i vissa fall får rätt att lämna uppgifter om djurskyddsproblem till de myndigheter som berörs.

Lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 april 2019.

Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör se över beslutsprocessen för djurförbud.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 18 under punkt 17, dels i övrigt bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Reservationer 26
bet 2017/18:MJU24

Ja till ny djurskyddslag (MJU24)

Djur ska skötas i en god djurmiljö och den som har ansvar för djuret ska ha tillräcklig kompetens för att kunna se till djurets behov. Djur ska kunna utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för att de ska må bra och de ska även skötas på ett sådant sätt att beteendestörningar förebyggs.

Det klargörs också i lagen att tamdjur inte får överges och det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sätt som innebär lidande för djuren. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny djurskyddslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, trots tystnadsplikten, i vissa fall får rätt att lämna uppgifter om djurskyddsproblem till de myndigheter som berörs.

Lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 april 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
25 förslagspunkter, 19 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny djurskyddslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. djurskyddslag,
2. lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister,
5. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:147 punkterna 1-5.

2. En ändamålsenlig djurskyddslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2268 av Jan Ericson (M),

2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M) yrkande 3,

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 42,

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1 och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 0 0 32 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 1 15 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 5 3
Totalt 136 115 37 61


3. Resultatbaserade ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 3 (M)

4. Ett gott djurskydd och respekten för djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 4 (SD)

5. Lagens tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2078 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)

6. Personer som är ansvariga för djurens välfärd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Grundläggande djurskyddskrav, god djurmiljö och naturligt beteende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2253 av Sofia Arkelsten (M) och

2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 3 och 6.

Reservation 7 (V)

8. Tillräcklig tillsyn och krav på foder och vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

9. Krav på stall och uppbindning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2329 av Cecilia Widegren (M).

10. Förbud mot att överge djur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2123 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och 5 samt

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 12.

11. Förbud mot vissa handlingar mot djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 4.

Reservation 9 (SD)

12. Förbud mot viss avel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-7.

13. Tävling och offentlig förevisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD),

2017/18:371 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) yrkandena 1-3,

2017/18:801 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S),

2017/18:2826 av Sofia Arkelsten (M),

2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 6-8,

2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 4,

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3 och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (M, C, L, KD)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

14. Godkännande och registrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 32 och 47.

Reservation 13 (C, KD)

15. Märkning och registrering av katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:590 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:1049 av Annicka Engblom och Betty Malmberg (båda M),

2017/18:1092 av Lars Eriksson (S),

2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S),

2017/18:2123 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 15 0 1 3
KD 14 0 0 2
- 0 4 1 3
Totalt 231 36 21 61


16. Offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M) yrkande 2,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 44 och 45 i denna del och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

17. Djurförbud och omhändertagande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:398 av Jan Ericson (M),

2017/18:979 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 45 i denna del,

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 5 och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 18 (M, C, L, KD)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 18
M 0 67 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 2 3 3
Totalt 134 150 4 61


18. Straff och andra sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 20 (SD)

19. Överklagande, ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M) yrkande 1.

20. Ökat internationellt arbete mot antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2126 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 8.

Reservation 21 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 172 116 0 61


21. Åtgärder mot den globala antibiotikaanvändningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2539 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6-8.

Reservation 22 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 274 14 0 61


22. Antibiotikaanvändningen i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1391 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2126 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2017/18:2539 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 20 och 21.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (KD)

23. Minknäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:366 av Birgitta Ohlsson (L),

2017/18:1126 av Elin Lundgren (S),

2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M) och

2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 25 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 32 0 0 10
MP 20 1 0 4
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 15 1 0 3
KD 14 0 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 267 21 0 61


24. Djuromsorgsprogram m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S) och

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 26 (SD)

25. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.