Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2016

Beslut

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp (SkU8)

Nya EU-regler om moms börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men utskottet tror att förändringarna kan få stora konsekvenser för företagen. Därför anser riksdagen att konsekvenserna för företagen måste utredas efter ett år. Detta för att säkerhetsställa att de nya reglerna inte för med sig orimligt stora administrativa svårigheter med ökade kostnader som följd. Om svårigheterna blivit stora bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag som motverkar detta.  Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att göra en sådan uppföljning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motionen om uppföljning av effekter för företagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-08
Justering: 2016-11-17
Trycklov: 2016-11-18
Betänkande 2016/17:SkU8

Konsekvenser för företag av nya momsregler bör följas upp (SkU8)

Nya EU-regler om moms börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. Regeringen har lämnat förslag på hur EU-reglerna kan införas i svensk lag och förslaget innebär bland annat att definitionen av fastighet ändras i lagen. Om en egendom definieras som en fastighet eller inte påverkar bland annat hur moms ska betalas på fastighetsområdet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men utskottet tror att förändringarna kan få stora konsekvenser för företagen. Därför anser utskottet att konsekvenserna för företagen måste utredas efter ett år. Detta för att säkerhetsställa att de nya reglerna inte för med sig orimligt stora administrativa svårigheter med ökade kostnader som följd. Om svårigheterna blivit stora bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag som motverkar detta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att göra en sådan uppföljning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-23
Debatt i kammaren: 2016-11-24
4

Beslut

Beslut: 2016-11-24
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:14.

2. Uppföljning av effekter för företagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen kort efter utgången av 2017 bör följa upp hur de ändrade bestämmelserna har påverkat företagens administrativa börda, särskilt i relation till
mervärdesskatteredovisningen, och återkomma med förslag på de åtgärder
som kan visa sig behövas för att förhindra orimligt ökade administrativa svårigheter med ökade kostnader för företagen som följd,
och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2016/17:3502 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).