Naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Regeringen ska lämna förslag om valfångstpolitik (MJU3)

Regeringen fick i uppdrag att snabbt redovisa för riksdagen den politik som de senaste tio åren har förts i valfrågor. Regeringen ska också snabbt lägga fram förslag om hur den framtida politiken ska utformas och organiseras. Riksdagens uttalande gjordes med anledning av ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om att säga ja till ett motionsförslag. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2002 om naturvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 22 och dels utskottet.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om naturvård (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om naturvård. Motionerna tar upp frågor om bl.a. biologisk mångfald såsom skydd av skogsmark, våtmarker och den marina miljön, nationalparker naturreservat och artbevarande. Även rovdjursfrågor och frågor om den svenska valfångstpolitiken behandlas, liksom småfågeljakten och EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.