Naturvård och biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen gav fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen uppmanar regeringen att

  • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
  • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
  • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
  • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen
  • stärka arbetet med biologisk mångfald.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2014/15:2974 yrkande 17 och 18, 2014/15:2543 yrkande 3, 2014/15:2977 yrkande 4, 2014/15:2460 yrkande 8 och 2014/15:2953 yrkande 15 föreslår utskottet fem tillkännagivanden. Regeringen uppmanas att inom EU verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige. Vidare uppmanas regeringen dels att säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg, dels att förstärka viltförvaltningsdelegationerna. Regeringen uppmanas även att göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen. Slutligen uppmanar utskottet regeringen att stärka arbetet för biologisk mångfald. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen ska ge fem uppdrag till regeringen inom naturvård och biologisk mångfald. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att

  • fortsätta låta det vara tillåtet med riktad och selektiv jakt på varg
  • stärka viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltningen
  • verka inom EU för att förändra art- och habitatdirektivet, så att klassificeringen av hotade djur och växter i högre grad kan avgöras i Sverige
  • göra strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet, i syfte att förbättra förutsättningarna för byggande, boende och näringsverksamhet i strandlägen.

Ett enigt utskott föreslår dessutom att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att stärka arbetet med biologisk mångfald.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om naturvård och biologisk mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.