Nationell klimatpolitik i global samverkan

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Statligt stöd till fossila bränslen bör förbjudas inom EU (MJU14)

Klimatmålet från 2002 ligger fast, vilket innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser för perioden 2008-2012 ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om den nationella klimatpolitiken. Riksdagen delar regeringens bedömning att utsläppen för år 2020 bör ha minskat med 25 % jämfört med 1990. Riksdagen tycker liksom regeringen att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör kompletteras med ett mål om en global temperaturhöjning på max två grader Celsius jämfört med nivån före industrialiseringen. I dag tar miljökvalitetsmålet fasta på halten växthusgaser i atmosfären. Regeringen avser att återkomma i frågan 2008. Regeringen fick också i uppdrag av riksdagen att arbeta för att ett förbud mot subventioner (statsstöd) av fossila bränslen införs inom EU. Bakom uppmaningen låg ett förslag från Kristdemokraterna. Förbränning av fossila bränslen, som till exempel kol, olja och naturgas, orsakar utsläpp av växthusgaser. Riksdagen gjorde dessutom ett tillkännagivande till regeringen om att fastighetsskatten måste reformeras så att energibesparande investeringar inte leder till höjd fastighetsskatt. Tillkännagivandet grundade sig på en reservation från de borgerliga partierna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om att ett förbud mot subventioner av fossila bränslen bör införas inom EU. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 51 under punkt 42 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Statligt stöd till fossila bränslen bör förbjudas inom EU (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet säger ja till regeringens förslag om den nationella klimatpolitiken. Enligt förslaget ska klimatmålet från 2002 ligga fast, vilket innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser för perioden 2008-2012 ska vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Utskottet delar regeringens bedömning att utsläppen för år 2020 bör ha minskat med 25 % jämfört med 1990. Utskottet tycker liksom regeringen att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör kompletteras med ett mål om en global temperaturhöjning på max två grader Celsius jämfört med nivån före industrialiseringen. I dag tar miljökvalitetsmålet fasta på halten växthusgaser i atmosfären. Regeringen avser att återkomma i frågan 2008. Vidare vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att ett förbud mot subventioner (statsstöd) av fossila bränslen införs inom EU. Bakom uttalandet ligger ett förslag från Kristdemokraterna. Förbränning av fossila bränslen, som till exempel kol, olja och naturgas, orsakar utsläpp av växthusgaser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.