Civilutskottets betänkande 2015/16:CU10

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar.

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Vidare föreslår utskottet ett tillkännagivande. Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde.

I betänkandet finns en reservation (S, MP, V) där det föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen.

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Ett yrkande i en följdmotion.

1

2015/16:CU10

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut............................................................... 3
Redogörelse för ärendet.................................................................................. 5
Utskottets överväganden................................................................................. 6
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar .................................... 6
Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ .................................. 8
Reservation................................................................................................... 11
Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ, punkt 2 (S, MP,  
V) ............................................................................................................... 11
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag............................................................ 12
Propositionen ............................................................................................ 12
Följdmotionen........................................................................................... 13
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 14

2

2015/16:CU10

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2.lag om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

3.lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

4.lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

5.lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,

6.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

7.lag om ändring i ellagen (1997:857),

8.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

9.lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

10.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrö-

relse,

11.lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),

12.lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,

13.lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),

14.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:4 punkterna 1–14.

2.Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD).

Reservation (S, MP, V)

3

2015/16:CU10 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 19 januari 2016
  På civilutskottets vägnar
  Caroline Szyber
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan
  Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall
  (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva
  Sonidsson (S), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S),
  Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Johanna Haraldsson (S),
  Solveig Zander (C) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

4

2015/16:CU10

Redogörelse för ärendet

Regeringen tillkallade i maj 2008 en särskild utredare med uppdrag att se över lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Utredningen antog namnet Föreningslagsutredningen (dir. 2008:70).

Utredningen överlämnade i april 2009 delbetänkandet Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37). Betänkandet har remissbehandlats.

I november 2010 överlämnade utredningen slutbetänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90). Betänkandet har remissbehandlats.

Justitiedepartementet har under beredningen av lagstiftningsärendet haft möten med företrädare för flera branschorganisationer inom kooperationen. De förslag som läggs fram i propositionen överensstämmer i sakligt hänseende i stor utsträckning med vad Föreningslagsutredningen föreslog men avviker i lagtekniskt hänseende. För att få synpunkter på utformningen av lagförslagen liksom på ett antal särskilda sakfrågor skickade Justitiedepartementet i februari 2015 ut en promemoria med utkast till lagrådsremiss, vars innehåll i stort överensstämmer med förslagen i propositionen. Promemorian behandlades vid ett remissmöte den 16 mars 2015.

I propositionen behandlas förslag från såväl delbetänkandet som slutbetänkandet. Föreningslagsutredningens förslag om nya regler för medlemsbanker behandlas inte i propositionen.

Ett förslag i betänkandet SOU 2009:37 om att flytta ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden från länsstyrelsen till Bolagsverket behandlades i propositionen Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden (prop. 2012/13:166). Lagändringarna trädde i kraft den 1 november 2013. Ett annat förslag i nämnda betänkande, förslaget om att slopa bosättningskravet för vissa funktionärer i ekonomiska föreningar, behandlades i propositionen Förenklingar i aktiebolagslagen (prop. 2013/14:86). I samma proposition behandlades ett förslag från samma betänkande om ändrade regler om dispens. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2014.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i

bilaga 2.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Motionsförslaget finns i bilaga 1.

Under tiden för ärendets beredning har Folkpartiet liberalerna bytt partinamn till Liberalerna med förkortningen (L).

5

2015/16:CU10

Utskottets överväganden

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Gällande bestämmelser om ekonomiska föreningar finns i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1988. Lagen bygger systematiskt sett i stora delar på 1975 års aktiebolagslag (1975:1385).

Utmärkande för en ekonomisk förening är att den genom ekonomisk verksamhet ska främja sina medlemmars ekonomiska intressen och att medlemmarna ska delta i verksamheten som t.ex. konsumenter, leverantörer eller genom egen arbetsinsats. Den kooperativa karaktären markeras också genom att medlemskapet i princip ska vara öppet och att varje medlem som huvudregel ska ha en röst vid föreningsstämman.

En ekonomisk förening brukar beskrivas som en personassociation, i motsats till aktiebolaget, som betraktas som en kapitalassociation. Den ekonomiska föreningen är tillsammans med aktiebolaget de huvudsakliga associationsformer som svensk lagstiftning erbjuder för att bedriva verksamhet utan personligt ansvar för associationens delägare.

Vissa ekonomiska föreningar, t.ex. bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, regleras delvis av särskild lagstiftning. På det finansiella området finns också särskilda regler om ekonomiska föreningar, bl.a. för kreditmarknadsföreningar. Europarätten har bidragit med den nya kooperativa associationsformen europakooperativ.

Det finns i landet knappt 15 000 ekonomiska föreningar registrerade hos Bolagsverket. Antalet bostadsrättsföreningar är ungefär det dubbla.

Propositionen

Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Enligt regeringen är det angeläget att fortsätta reformarbetet på föreningsrättens område. Beredningen av de återstående frågor som behandlas av Föreningslagsutredningen fortsätter därför inom Regeringskansliet med inriktningen att i ett andra steg lägga fram förslag till en helt ny föreningslag.

Regeringens förslag i den nu aktuella propositionen innebär bl.a. följande.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:CU10

En ekonomisk förening ska kunna bedriva hela sin verksamhet i ett dotterföretag utan att detta är helägt av föreningen.

En ekonomisk förening ska i stadgarna kunna bestämma att kallelser och annan information mellan föreningen och medlemmarna ska kunna skickas med e-post eller på annat elektroniskt sätt även i sådana fall där lagen annars kräver att informationen lämnas i sedvanlig skriftlig form. Varje medlem ska kunna avstå från sådan elektronisk kommunikation och fortsätta att få informationen i sedvanlig skriftlig form. Regeringen gör bedömningen att det inte bör införas någon möjlighet att i stadgarna bestämma att handlingar som enligt lagen om ekonomiska föreningar ska skickas till de medlemmar som begär det i stället får tillhandahållas enbart genom publicering på föreningens webbplats.

Det införs tydligare bestämmelser om bl.a. upprättande och förande av medlemsförteckning samt om bevarande av förteckningen. Föreningarnas personuppgiftsansvar för förteckningen tydliggörs. Det införs krav på att förteckningen ska innehålla uppgifter om när en medlem har trätt in i föreningen, och det klargörs att föreningen inte får ta ut någon avgift för att utfärda medlemsbevis. Revisorns ansvar för att granska att medlemsförteckningen sköts på ett korrekt sätt förtydligas.

En ekonomisk förening ska kunna anta medlemmar som inte har för avsikt att delta i föreningens verksamhet men som betalar medlemsinsats och har rösträtt, s.k. investerande medlemmar.

En ekonomisk förening som vill tillåta investerande medlemmar ska ta in en bestämmelse om detta i sina stadgar. En investerande medlem ska inte samtidigt kunna vara vanlig medlem.

Investerande medlemmar ska i princip vara jämställda med vanliga medlemmar i fråga om ekonomiska rättigheter, t.ex. rätt till vinstutdelning, och i fråga om förvaltningsrättigheter, t.ex. rätt att närvara och yttra sig på föreningsstämman. Röstinflytandet ska dock vara begränsat på så sätt att de aldrig kan förfoga över mer än en tredjedel av det sammanlagda antal röster som avges vid en omröstning.

En investerande medlem ska inte räknas som medlem vid tillämpning av bestämmelserna om föreningens bildande och tvångslikvidation.

Den beloppsmässiga begränsning som gäller för förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort.

Reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras, och det blir enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.

Kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

De nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2016. Vissa övergångsbestämmelser finns. De innebär bl.a. att om en förenings stadgar vid

7

2015/16:CU10 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  ikraftträdandet strider mot en bestämmelse i denna lag ska styrelsen till en för-
  eningsstämma som hålls senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring
  av stadgarna i överensstämmelse med bestämmelsen.

Utskottets ställningstagande

De ekonomiska föreningarnas verksamhet utgör ett viktigt inslag i den svenska ekonomin. Föreningsformen har också stor betydelse för enskilda och deras vardag. Utskottet välkomnar därför regeringens förslag som innebär att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande.

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Utskottet övergår nu till att behandla en följdmotion som innehåller ett yrkande om tillkännagivande i en fråga som anknyter till lagförslaget.

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde och tillkännager detta för regeringen.

Jämför reservation (S, MP, V).

Motionen

I motion 2015/16:3258 begär Ola Johansson m.fl. (C, L, M, KD) ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda ett tillägg till den föreslagna lagregleringen om återbetalning av medlemsinsatser som möjliggör uttag av högre belopp än det nominella värdet av insatt kapital till arbetskooperativ.

Gällande rätt

En medlem som går ur en ekonomisk förening har som huvudregel rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.

Medlemmen har dock inte någon rätt att få ut ett högre belopp än vad som tillkommer honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens egna kapital, beräknat på visst sätt. Vid sidan av detta har medlemmen rätt att få ut sin andel av beslutad och innestående vinstutdelning, se 4 kap. 1 §

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2015/16:CU10

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Rätten till återbetalning är dispositiv för föreningen. En medlems rätt att få ut sina medlemsinsatser när han eller hon lämnar föreningen får således enligt 4 kap. 1 § fjärde stycket samma lag begränsas i stadgarna. Det torde däremot inte vara tillåtet för en förening att betala ut ett högre belopp än det som en gång betalades in till föreningen.

Frågan om återbetalning av insatser med belopp som överstiger insatsernas nominella värde har reglerats i lag när det gäller vissa särskilda former av ekonomiska föreningar. En sambruksförening är således som utgångspunkt skyldig att lösa en avgående medlems andel till andelens värde, se 9 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar. Om andelen har ökat i värde kan den avgående medlemmen alltså få ut ett högre belopp än vad han eller hon har betalat i insats. Enligt 2 kap. 9 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt gäller i stället uttryckligen att en avgående medlem inte har rätt att få tillbaka ett högre belopp än det han eller hon har betalat i insats.

Propositionen

Föreningslagsutredningen har föreslagit att arbetskooperativa föreningar ska ha rätt att återbetala medlemsinsatser över nominellt belopp. Förslaget motiveras med att det i dessa föreningar kan finnas ett mer konkret behov av en friare reglering än i ekonomiska föreningar i allmänhet. Med arbetskooperativ avser utredningen en förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av eller på ett liknande sätt deltar med egen arbetsinsats i föreningen.

I propositionen anför regeringen att det skulle kunna finnas fördelar med en ordning där en arbetskooperativ förening får återbetala medlemsinsatser över nominellt belopp. En sådan ordning har emellertid, enligt regeringen, också vissa nackdelar.

Regeringen anför att en rätt till återbetalning över nominellt belopp skulle kunna försvaga föreningens möjlighet att bygga upp en stabil kapitalbas. Om många medlemmar lämnar föreningen samtidigt med krav på att få ut hela sin andel i föreningens förmögenhet kan det bli fråga om påtagliga ekonomiska påfrestningar för föreningen. Även om antalet medlemmar som lämnar föreningen är litet kan konsekvenserna för föreningen bli kännbara, särskilt om värdetillväxten i föreningen har varit god och föreningen som en följd av detta måste betala ut stora belopp till de avgående medlemmarna. En mindre stabil kapitalbas kan även öka riskerna för föreningens borgenärer och inverka negativt på förtroendet för den ekonomiska föreningen som associationsform.

Vad som också talar mot införandet av bestämmelser om återbetalning av medlemsinsatser över nominellt belopp är att medlemmarnas intresse av att få del av övervärden i en förening delvis kan tillgodoses redan genom de befintliga reglerna om insatsemission (se 10 kap. 2 a § lagen om ekonomiska föreningar).

Det finns alltså beaktansvärda skäl såväl för som mot nya regler om återbetalning. Med hänsyn till risken för negativa följder anser regeringen samman-

9

2015/16:CU10 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  taget att de skäl som talar emot att öppna upp för återbetalning av medlemsin-
  satser över nominella värden i arbetskooperativ väger över. Nuvarande regler
  bör därför gälla även fortsättningsvis. Denna lösning står också bäst i överens-
  stämmelse med den ekonomiska föreningens karaktär av personassociation
  snarare än kapitalassociation.
  Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att det inte bör införas
  någon vidgad möjlighet för en arbetskooperativ förening att återbetala med-
  lemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde.

Utskottets ställningstagande

Liksom regeringen anser utskottet att det finns beaktansvärda skäl såväl för som emot nya regler om återbetalning av insatser till mer än nominellt värde i arbetskooperativ. Utskottet vill framhålla att medlemmarna i en arbetskooperativ förening är särskilt beroende av föreningen för sin försörjning samt att det i dag finns en tendens hos medlemmar i arbetskooperativ att ge företräde för lön eller ersättning till sig själva framför konsolidering och investeringar i framtiden. Reglerna i lagen om ekonomiska föreningar kan ha en hämmande effekt på medlemmarnas investeringsvilja.

Mot denna bakgrund anser utskottet, i motsats till regeringen, att fördelarna med en ordning där en arbetskooperativ förening får återbetala medlemsinsatser över nominellt belopp överväger. Det bör överlämnas till den enskilda föreningen att avgöra om denna möjlighet ska finnas just i den föreningen. Ut- skottets uppfattning stämmer överens med det förslag som Föreningslagsutredningen lämnade i sitt slutbetänkande.

Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen. Ställningstagandet innebär ett bifall till motionen.

10

2015/16:CU10

Reservation

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ, punkt 2 (S, MP, V)

av Johan Löfstrand (S), Hillevi Larsson (S), Lars Eriksson (S), Eva Sonidsson (S), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), Johanna Haraldsson (S) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår motion

2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD).

Ställningstagande

Liksom regeringen anser vi att det skulle kunna finnas fördelar med en ordning där en arbetskooperativ förening får återbetala medlemsinsatser över nominellt belopp. Som regeringen anför har en sådana ordning också vissa nackdelar, och liksom regeringen anser vi att nackdelarna överväger.

En rätt till återbetalning över nominellt belopp skulle kunna försvaga föreningens möjlighet att bygga upp en stabil kapitalbas. Vad som också talar mot införandet av bestämmelser om återbetalning av medlemsinsatser över nominellt belopp är att medlemmarnas intresse av att få del av övervärden i en förening delvis kan tillgodoses redan genom de befintliga reglerna om insatsemission (se 10 kap. 2 a § lagen om ekonomiska föreningar). Om en förening genom insatsemission kontinuerligt för över fritt eget kapital till medlemsinsatserna ökar insatsernas värde och en avgående medlem kommer att kunna få ut ett större belopp än vad han eller hon har betalat in som insats. Har möjligheterna till insatsemission utnyttjats maximalt kommer den avgående medlemmen att få ut hela sin andel av föreningens fria egna kapital.

Vi instämmer alltså i regeringens bedömning att det inte bör införas någon vidgad möjlighet för en arbetskooperativ förening att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde. Motionsyrkandet bör därför avslås.

11

2015/16:CU10

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

12

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG BILAGA 1

Följdmotionen

2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett tillägg till den föreslagna lagregleringen om återbetalning av medlemsinsatser som möjliggör uttag av högre belopp än det nominella värdet av insatt kapital till arbetskooperativ och tillkännager detta för regeringen.

2015/16:CU10

13

2015/16:CU10

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

15

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

17

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

19

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

21

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

23

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

25

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

27

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

29

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

31

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

33

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

35

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

37

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

39

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

41

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

43

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

45

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

47

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

49

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

51

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

53

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

55

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

57

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

59

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

61

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

63

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

65

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

67

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

69

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

71

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

73

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

75

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

77

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

79

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

80

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

81

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

82

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

83

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

84

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

85

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

86

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

87

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

88

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

89

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

90

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

91

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

92

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

93

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

94

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

95

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

96

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

97

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

98

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

99

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

100

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

101

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

102

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

103

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

104

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

105

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

106

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

107

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

108

REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2015/16:CU10
BILAGA 2  

109

2015/16:CU10 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
110 Tryck: Elanders, Vällingby 2016