Miljöbalk

JoUs betänkande 1997/98:JoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1998

Beslut

Miljöbalk (JoU20)

Riksdagen godkände regeringens förslag om en ny miljöbalk. Miljöbalken innebär en samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning. Det övergripande målet är att främja en hållbar utveckling. I miljöbalken sammanförs bestämmelserna i sammanlagt 15 miljö- och resurslagar. När det gäller miljösanktionsavgiften beslutade riksdagen, med anledning av motionsförslag, att den övre gränsen ska vara 1 000 000 kr i stället för 500 000 kr som regeringen föreslagit. Miljösanktionsavgiften, som ersätter miljöskyddsavgiften, ska betalas av näringsidkare som har åsidosatt föreskrifter eller tillstånd och villkor som har meddelats med stöd av balken.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1998-02-17, 1998-02-19, 1998-03-05, 1998-03-10, 1998-03-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.