Miljöanpassad offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2007

Beslut

Handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling (FiU16)

Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Riksdagen välkomnar handlingsplanen och avslutar därmed ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling (FiU16)

Regeringen har för riksdagen redovisat en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Regeringens vision med planen är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling, i den utsträckning det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och EG-rätten. I handlingsplanen fastställs mål för perioden fram till 2010 och ett antal åtgärder för att nå målen redovisas. Finansutskottet välkomnar handlingsplanen och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.