Med tvång och god vilja - vad gör Statensinstitutionsstyrelse?

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

Statens institutionsstyrelse (SoU13)

Riksdagen godkände delvis Riksdagens revisorers förslag om Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar av sociala skäl samt vuxna missbrukare. SiS har 48 institutioner runt om i landet. SiS utövar tillsyn över de egna institutionerna samt initierar och finansierar forskning. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen med följande innebörd: SiS övergripande ansvar för behandlingen vid institutionerna bör förtydligas. SiS bör hjälpa institutionerna mer att tillämpa forskningsresultat i praktiken. SiS bör ta fram tydligare mål som går att följa upp. SiS bör lägga mer vikt vid att följa upp vårdresultat samt redovisa vårdresultat till regeringen. SiS bör få möjlighet att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte. Regeringen bör utreda hur tillsynen av SiS kan göras oberoende av SiS. Slutligen bör SiS skapa bättre förutsättningar för tillsyn genom att förtydliga riktlinjerna för institutionsbehandling. Riksdagen avslog revisorernas förslag om en översyn av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Med anledning av ett motionsförslag gjordes ytterligare ett uttalande till regeringen: Det är viktigt att ha ett genusperspektiv vid styrning av behandling och när forskningsresultat ska tillämpas i praktiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksdagens revisorers förslag punkterna 2 och 4-9. Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag punkt 3 och till motion (delvis) om genusperspektiv. Avslag på Riksdagens revisorers förslag punkt 1 samt på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Statens institutionsstyrelse (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen delvis godkänner Riksdagens revisorers förslag om Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar av sociala skäl samt vuxna missbrukare. SiS har 48 institutioner runt om i landet. SiS utövar tillsyn över de egna institutionerna samt initierar och finansierar forskning. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen med följande innebörd: SiS övergripande ansvar för behandlingen vid institutionerna bör förtydligas. SiS bör hjälpa institutionerna mer att tillämpa forskningsresultat i praktiken. SiS bör ta fram tydligare mål som går att följa upp. SiS bör lägga mer vikt vid att följa upp vårdresultat samt redovisa vårdresultat till regeringen. SiS bör få möjlighet att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte. Regeringen bör utreda hur tillsynen av SiS kan göras oberoende av SiS. Slutligen bör SiS skapa bättre förutsättningar för tillsyn genom att förtydliga riktlinjerna för institutionsbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen avslår revisorernas förslag om en översyn av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Med anledning av ett motionsförslag föreslås ytterligare ett uttalande till regeringen: Det är viktigt att ha ett genusperspektiv vid styrning av behandling och när forskningsresultat ska tillämpas i praktiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.