Mål för framtidens resor och transporter

Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Nya mål för framtidens resor och transporter (TU14)

Riksdagen beslutade om övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya mål för framtidens resor och transporter (TU14)

Regeringen har lämnat förslag på övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.