Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)

Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men riksdagen tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt riksdagen. Därför bör de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin ändras och ges en ny inriktning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Riksdagen anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft. Tillkännagivande om att regeringen bör ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning för drönare som både bejakar möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-31
Justering: 2017-02-28
Trycklov: 2017-03-09
Reservationer 10
Betänkande 2016/17:TU10

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)

Den 26 januari presenterade regeringen "En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men trafikutskottet tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt utskottet. Därför anser utskottet att de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin bör ändras och ges en ny inriktning. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Trafikutskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Trafikutskottet anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-15
Debatt i kammaren: 2017-03-16
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 18 och

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 15 och

avslår motion

2016/17:1657 av Kristina Nilsson och Hans Hoff (båda S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 1 20 0 4
C 19 0 0 3
V 0 21 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 173 142 0 34


2. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:321 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2016/17:444 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:505 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1631 av Hanna Westerén (S),

2016/17:1755 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD),

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 22,

2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S),

2016/17:2966 av Peter Helander (C),

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 14.2 och

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 0 0 44 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 144 128 44 33


3. Arlanda och Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkandena 3 och 4 samt

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 4 (M)

4. Marktransporter till flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3374 av Nina Lundström (L) yrkande 16.

Reservation 5 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 278 36 0 35


5. Flygtrafikledningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 19.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

6. Ett gemensamt europeiskt luftrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31.1 och

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 20.

Reservation 7 (M, C, L, KD)

7. Avgiftsuttag för säkerhetsvakter på behörighetsområden på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 8 (M)

8. Byte av namn på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1775 av Birgitta Ohlsson (L) och

2016/17:2013 av Robert Hannah (L).

9. Alkoholtester för piloter och besättningspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 44 0 0 3
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 301 13 0 35


10. Drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning för drönare som både bejakar möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 21,

bifaller delvis motionerna

2016/17:2103 av Edward Riedl (M) och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 16 och

avslår motionerna

2016/17:3262 av Anders Hansson (M) yrkande 2 och

2016/17:3391 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 10 (S, MP, V)