Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)

Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men riksdagen tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt riksdagen. Därför bör de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin ändras och ges en ny inriktning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Riksdagen anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft. Tillkännagivande om att regeringen bör ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning för drönare som både bejakar möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft (TU10)

Den 26 januari presenterade regeringen "En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men trafikutskottet tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt utskottet. Därför anser utskottet att de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin bör ändras och ges en ny inriktning. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Trafikutskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Trafikutskottet anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.