Luftfart

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.