Luftartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Flygtrafikledningen på statliga flygplatser återregleras (TU17)

Marknaden för regionala flygtrafikledningstjänster är i dagsläget avreglerad. Det innebär att även privata bolag har möjlighet att ha hand om flygtrafikledning. Avregleringen skedde efter starka önskemål från ett antal flygplatser som ansåg att Luftfartsverkets priser för flygtrafikledning var för höga.

Riksdagen anser att flygtrafikledningstjänsten är en mycket viktig myndighetsutövning som i huvudsak bör skötas av en myndighet. Våren 2013 uppmanade riksdagen regeringen att lämna ett lagförslag om en återreglering av delar av flygtrafikledningstjänsten. Regeringen har inte återkommit med något förslag på lagändring. Trafikutskottet har därför lämnat ett lagförslag som innebär att flygtrafikledningstjänsten vid de flygplatser som ägs eller drivs av staten återregleras.

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är integrerade. Eftersom Försvarsmakten inte har egna flygtrafikledare är det angeläget att deras behov av flygledare kan säkras i alla beredskapslägen, anser utskottet. Enligt utskottet är Försvarsmaktens behov av flygledare utredda och Försvarsmakten har tydligt uppgivit att förslaget är nödvändigt. Trafikutskottet menar också att det är viktigt att ta hänsyn till regionala flygplatser och har utformat förslaget med fortsatt möjlighet för dessa att upphandla flygtrafikledningstjänst eller utföra den själva.

Riksdagen sa ja till trafikutskottets förslag om återreglering av flygtrafikledningen. Lagändringen börjar gälla den 15 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500). Delvis bifall på motion T517, yrk. 47. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-06
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-04
Trycklov: 2014-06-04
Reservationer 8
Betänkande 2013/14:TU17

Alla beredningar i utskottet

2014-05-06, 2014-04-10, 2014-03-25

Trafikutskottet lämnar lagförslag om återreglering av viss flygtrafikledning (TU17)

Marknaden för regionala flygtrafikledningstjänster är i dagsläget avreglerad. Det innebär att även privata bolag har möjlighet att ha hand om flygtrafikledning. Avregleringen skedde efter starka önskemål från ett antal flygplatser som ansåg att Luftfartsverkets priser för flygtrafikledning var för höga.

Trafikutskottet anser att flygtrafikledningstjänsten är en mycket viktig myndighetsutövning som i huvudsak bör skötas av en myndighet. Våren 2013 uppmanade riksdagen regeringen att lämna ett lagförslag om en återreglering av delar av flygtrafikledningstjänsten. Regeringen har inte återkommit med något förslag på lagändring. Trafikutskottet har därför lämnat ett lagförslag som innebär att flygtrafikledningstjänsten vid de flygplatser som ägs eller drivs av staten återregleras.

Civil flygtrafikledning och militär flygtrafikledning är integrerade. Eftersom Försvarsmakten inte har egna flygtrafikledare är det angeläget att deras behov av flygledare kan säkras i alla beredskapslägen, anser utskottet. Enligt utskottet är Försvarsmaktens behov av flygledare utredda och Försvarsmakten har tydligt uppgivit att förslaget är nödvändigt. Trafikutskottet menar också att det är viktigt att ta hänsyn till regionala flygplatser och har utformat förslaget med fortsatt möjlighet för dessa att upphandla flygtrafikledningstjänst eller utföra den själva.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget om återreglering av flygtrafikledningen. Lagändringen föreslås börja gälla den 15 augusti 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-11
Debatt i kammaren: 2014-06-12
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
7 förslagspunkter, 1 acklamation, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Luftfartens förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M97109
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V17002
KD16003
Totalt213101035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So548 av Isak From m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:T205 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:T362 av Kurt Kvarnström m.fl. (S),
2013/14:T378 av Katarina Brännström (M),
2013/14:T438 av Krister Örnfjäder (S),
2013/14:T451 av Gunnar Andrén (FP),
2013/14:T469 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
2013/14:T494 av Christer Adelsbo m.fl. (S) och
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 49.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP00232
FP21003
C21002
SD17012
V01702
KD16003
Totalt274172434

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T324 av Mats Pertoft och Bodil Ceballos (båda MP) och
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 48.

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP00232
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt1751172334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Flygtrafikledningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:500) i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 47.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M19808
MP23002
FP02103
C02102
SD18002
V17002
KD01603
Totalt159156034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Avveckling av Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T433 av Teres Lindberg (S) och
2013/14:T435 av Teres Lindberg och Börje Vestlund (båda S).

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970312
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt27240334

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Byte av namn på Arlanda flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T281 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD) och
2013/14:T368 av Carl B Hamilton m.fl. (FP, S).

7. Alkoholtester av piloter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T440 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander (båda SD).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD01802
V17002
KD16003
Totalt29718034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag