Lönebildning och arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1999/2000:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2000

Beslut

Lönebildning och arbetsrätt (AU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om lönebildningen. Beslutet ska främja en lönebildning i samhällsekonomisk balans som tål de påfrestningar som en långvarigt ökad arbetskraftsefterfrågan medför så att det blir möjligt att kombinera höjda reallöner med låg arbetslöshet och stabila priser. Besluten innebär ingen begränsning i arbetsmarknadens parters möjligheter och ansvar för hur avtalslösningar utformas. En ny myndighet, Medlingsinstitutet, får till uppgift att medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning. Varseltiden för stridsåtgärder förlängs från sju dagar till sju arbetsdagar. Om det främjar en god lösning av tvisten får Medlingsinstitutet skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar. Riksdagen beslutade vidare om förbud mot stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag motsvarande vad som gällde under 1994. Lagändringarna träder i kraft den 1 juni 2000. Regeringen fick också i uppdrag att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyller kraven på trygghet och inflytande för de anställda. Exempel på frågor som skulle kunna bli föremål för översyn är arbetstagarbegreppet, yttrandefriheten för anställda och korttidsanställningarnas inverkan på arbetslivet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-01-27, 2000-02-01

Lönebildning och arbetsrätt (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om lönebildningen. Förslagen ska främja en lönebildning i samhällsekonomisk balans som tål de påfrestningar som en långvarigt ökad arbetskraftsefterfrågan medför så att det blir möjligt att kombinera höjda reallöner med låg arbetslöshet och stabila priser. Förslagen innebär ingen begränsning i arbetsmarknadens parters möjligheter och ansvar för hur avtalslösningar utformas. En ny myndighet, Medlingsinstitutet, ska ha till uppgift att medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning. Varseltiden för stridsåtgärder förlängs från sju dagar till sju arbetsdagar. Om det främjar en god lösning av tvisten får Medlingsinstitutet skjuta upp varslade stridsåtgärder i högst 14 dagar. En utskottsmajoritet bestående av m, kd, c, fp och mp föreslår förbud mot stridsåtgärder mot enmans- och familjeföretag motsvarande vad som gällde under 1994. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2000. Utskottet föreslår vidare att regeringen får i uppdrag att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyller kraven på trygghet och inflytande för de anställda. Exempel på frågor som skulle kunna bli föremål för översyn är arbetstagarbegreppet, yttrandefriheten för anställda och korttidsanställningarnas inverkan på arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.