Livsmedelskontroll

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Riksdagen vill ha förbud mot azofärgämnen i livsmedel (MJU10)

Riksdagen har beslutat om ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet innebär att regeringen ska med kraft verka för att förbudet mot azofärgämnen som livsmedelstillsats återinförs i Sverige inom ramen för EU:s regelverk. Riksdagens ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Azofärgämnens effekter på hälsan har diskuterats. Sverige hade vid inträdet i EU ett förbud mot användning av azofärgämnen, med undantag för några ämnen i vissa livsmedel som huvudsakligen konsumerades av vuxna. Förbudet slopades i samband med att Sverige gick med i EU. Inom EU är reglerna för användning av azofärger i livsmedel harmoniserade. Ett medlemsland får bara införa strängare nationella bestämmelser om de grundar sig på vetenskapliga belägg som knyter an till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd. Det krävs också att bestämmelserna måste lösa ett problem som är specifikt för landet och att problemet har uppkommit efter beslutet om de harmoniserade EU-reglerna. Skydd för människors hälsa utgör med andra ord inte ett skäl för ett medlemsland att införa strängare regler.

Riksdagen beslutade också att regeringen bör verka för att en nationell, frivillig överenskommelse träffas med livsmedelsbranschen om att branschen ytterligare ska begränsa användning och försäljning av livsmedel som innehåller azofärgämnen. Riksdagens beslut innebär också att regeringen bör verka för att förbättra tillsynen över regelverket som gäller dessa ämnen i livsmedel.

Utskottets förslag till beslut: Med delvis bifall till motionerna 2011/12:MJ256 och 2011/12:MJ382 yrkande 30 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör vidta åtgärder mot användningen av azofärgämnen i livsmedel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-02-16, 2012-01-24

MIljö- och jordbruksutskottet vill ha förbud mot azofärgämnen i livsmedel (MJU10)

Regeringen ska med kraft verka för att förbudet mot azofärgämnen som livsmedelstillsats återinförs i Sverige inom ramen för EU:s regelverk. Det anser ett enigt miljö- och jordbruksutskott och föreslår ett så kallat tillkännagivande till regeringen. Utskottets ställningstagande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Azofärgämnens effekter på hälsan har diskuterats. Sverige hade vid inträdet i EU ett förbud mot användning av azofärgämnen, med undantag för några ämnen i vissa livsmedel som huvudsakligen konsumerades av vuxna. Förbudet slopades i samband med att Sverige gick med i EU. Inom EU är reglerna för användning av azofärger i livsmedel harmoniserade. Ett medlemsland får bara införa strängare nationella bestämmelser om de grundar sig på vetenskapliga belägg som knyter an till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd. Det krävs också att bestämmelserna måste lösa ett problem som är specifikt för landet och att problemet har uppkommit efter beslutet om de harmoniserade EU-reglerna. Skydd för människors hälsa utgör med andra ord inte ett skäl för ett medlemsland att införa strängare regler.

Utskottet föreslår också att regeringen bör verka för att en nationell, frivillig överenskommelse träffas med livsmedelsbranschen om att branschen ytterligare begränsar användning och försäljning av livsmedel som innehåller azofärgämnen. Regeringen bör också verka för att förbättra tillsynen över regelverket som gäller dessa ämnen i livsmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.