Lagstiftningsprocessen

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1999

Beslut

Regeringens kommittéberättelse (KU26)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens kommittéberättelse. Kommittéberättelsen innehåller en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut. Regeringen redovisar även sina överväganden om kommittéväsendets roll och arbetsformer med anledning av riksdagens tidigare tillkännagivanden i frågan (se 1997/98:KU31 ).

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Regeringens kommittéberättelse (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens kommittéberättelse. Kommittéberättelsen innehåller en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut. Regeringen redovisar även sina överväganden om kommittéväsendets roll och arbetsformer med anledning av riksdagens tidigare tillkännagivanden i frågan (se 1997/98:KU31).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.