Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Ja till datalagringsdirektivet (JuU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Datalagringsdirektivet gäller lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Det syftar till att Internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott. Syftet med lagringsskyldigheten och vilka teknikområden som omfattas kommer att föras in i lagen om elektronisk kommunikation:

 • Lagringsskyldigheten delas upp i kategorierna telefoni, meddelandehantering, Internetåtkomst och anslutningsform.
 • Den närmare tekniska beskrivningen av vilka uppgifter som ska lagras regleras genom förordningar.
 • Uppgifterna ska lagras i sex månader.
 • Lagringsskyldigheten gäller också då en person ringer upp någon som inte svarar. Dessutom ska uppgifter lagras inte bara om var personerna befann sig när samtalet eller kommunikationen påbörjades, utan också var de befann sig när den avslutades.
 • Leverantörerna ska stå för kostnaderna i samband med lagringen. De kostnader som uppstår om leverantören behöver lämna ut uppgifter till myndigheter ska leverantören få ersättning för.
 • Särskilda bestämmelser ska skydda de uppgifter som lagras.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 maj 2012. Riksdagen beslutade också om ett tillägg som innebär att de mer detaljerade föreskrifterna som regeringen utfärdar om datalagring i förordningar ska godkännas av riksdagen. Skälet är att föreskrifterna kan få betydelse i slutändan för hur stort intrång som kommer att ske i enskilda personers integritet.

Riksdagens beslut togs efter att regeringens förslag vilat ett år i riksdagen. Det behandlades för första gången i mars 2011 (se betänkande 2010/11:JuU14).

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till a) lag om ändring i rättegångsbalken, b) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Ja till datalagringsdirektivet (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Datalagringsdirektivet gäller lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Det syftar till att Internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott. Syftet med lagringsskyldigheten och vilka teknikområden som omfattas ska enligt förslaget föras in i lagen om elektronisk kommunikation:

 • Lagringsskyldigheten ska delas upp i kategorierna telefoni, meddelandehantering, Internetåtkomst och anslutningsform.
 • Den närmare tekniska beskrivningen av vilka uppgifter som ska lagras ska regleras genom förordningar.
 • Uppgifterna ska lagras i sex månader.
 • Lagringsskyldigheten ska också gälla då en person ringer upp någon som inte svarar. Dessutom ska uppgifter lagras inte bara om var personerna befann sig när samtalet eller kommunikationen påbörjades, utan också var de befann sig när den avslutades.
 • Leverantörerna ska stå för kostnaderna i samband med lagringen. De kostnader som uppstår om leverantören behöver lämna ut uppgifter till myndigheter ska leverantören få ersättning för.
 • Särskilda bestämmelser ska skydda de uppgifter som lagras.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2012. Utskottet föreslår också ett tillägg som innebär att de mer detaljerade föreskrifterna som regeringen utfärdar om datalagring i förordningar ska godkännas av riksdagen. Skälet är att föreskrifterna kan få betydelse i slutändan för hur stort intrång som kommer att ske i enskilda personers integritet.

Regeringens förslag har vilat ett år i riksdagen och behandlades för första gången i mars 2011 (se betänkande 2010/11:JuU14).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.