Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon (MJU9)

EG:s direktiv om avgasutsläpp från fordon och fordonsmotorer och om typgodkännande av sådana fordon och motorer har ändrats. Hänvisningar till direktivet i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen uppdateras därför. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-27
Justering: 2007-03-22
Betänkande publicerat: 2007-03-30
Trycklov: 2007-03-30
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:MJU9

Nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon (MJU9)

EG:s direktiv om avgasutsläpp från fordon och fordonsmotorer och om typgodkännande av sådana fordon och motorer har ändrats. Hänvisningar till direktivet i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen uppdateras därför. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2007. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken
2. lag om ändring i ellagen (1997:857)
3. lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, med den ändringen att i bilaga 1, i tabellen under rubrik B. Tunga lastbilar och tunga bussar som är försedda med dieselmotor, i definitionen av Miljöklass Hybrid, tilläggs ordet "kunna" efter orden "Bilar som är inrättade för att".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:39.

2. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk246 yrkandena 5, 7 och 12 samt 2006/07:MJ266 yrkandena 9, 11 och 15.

Reservation 1 (v)

3. Alkylatbensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 50.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Miljöanpassade offentliga transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk246 yrkande 24 och 2006/07:MJ266 yrkande 25.

Reservation 3 (v, mp)

5. Ändringar i miljöbalken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ203, 2006/07:MJ306, 2006/07:MJ312, 2006/07:MJ334 yrkandena 4-6 och 2006/07:MJ353.

Reservation 4 (v)

6. Miljöövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ297 och 2006/07:MJ374.

Reservation 5 (s)

7. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ224 och 2006/07:MJ404.

8. Utredning om miljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ334 yrkande 2.

Reservation 6 (v)

9. Utredning om artskyddsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ334 yrkande 3.

Reservation 7 (v, mp)