Kyrkoantikvariska frågor

Kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KrU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen mellan staten och kyrkan och att ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ta ansvar för att tillsammans med Svenska kyrkan stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Storleken på ersättningen behandlar kulturutskottet i sitt budgetbetänkande. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KrU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen mellan staten och kyrkan och att ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ta ansvar för att tillsammans med Svenska kyrkan stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Storleken på ersättningen behandlar kulturutskottet i sitt budgetbetänkande. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.