Kvinnofrid

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1998

Beslut

Kvinnofrid (JuU13)

Riksdagen beslutade att kriminalisera köp av sexuella tjänster fr.o.m. den 1 januari 1999. Även försök till köp ska vara straffbart. Ett nytt brott införs i brottsbalken. Det tar främst sikte på upprepade straffbara kränkningar som riktas mot nära anhöriga kvinnor (grov kvinnofridskränkning) men omfattar även barn och andra närstående personer (grov fridskränkning). Våldtäktsbrottet utvidgades så att med samlag jämställs annat sexuellt umgänge om gärningen är jämförlig med påtvingat samlag. Vissa handlingar som tidigare bedömts som sexuellt tvång kommer därmed att bedömas som våldtäkt. Underlåtenhet att under vissa förutsättningar anmäla eller på annat sätt avslöja vissa grova sexualbrott blev straffbelagd.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.