Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 1999/2000:KrU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2000

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om kulturmiljövård. Motionerna innehåller förslag bl.a. om ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården mellan den centrala, regionala och lokala nivån, om att skilja den arkeologiska undersökningsverksamheten (UV) från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), om en sammanslagning av RAÄ och Naturvårdsverket, om att kulturminneslagen (KML) ska föras in i miljöbalken, om att kostnadsansvaret för markägaren bör begränsas vid arkeologiska undersökningar, om att en reglering ska införas i KML som möjliggör avyttring av föremål från arkeologiska massfynd samt om en långsiktig plan för finansiering av de kyrkliga kulturvärdena.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om kulturmiljövård. Motionerna innehåller förslag bl.a. om ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården mellan den centrala, regionala och lokala nivån, om att skilja den arkeologiska undersökningsverksamheten (UV) från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), om en sammanslagning av RAÄ och Naturvårdsverket, om att kulturminneslagen (KML) ska föras in i miljöbalken, om att kostnadsansvaret för markägaren bör begränsas vid arkeologiska undersökningar, om att en reglering ska införas i KML som möjliggör avyttring av föremål från arkeologiska massfynd samt om en långsiktig plan för finansiering av de kyrkliga kulturvärdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.