Kultur för alla

Kulturutskottets bet 2015/16:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa (KrU10)

Kultur kan bidra till bättre hälsa. Det menar riksdagen som uppmanar regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken.

Riksdagen menar att kulturpolitiken kan bidra till en förbättring inom hälsoområdet, inte minst mot bakgrund av att sjukskrivning av bland annat psykisk ohälsa ökar. Det finns också flera exempel i Sverige som har visat på positiva samband mellan kulturkonsumtion och hälsa.

Det är enligt riksdagen viktigt att regeringen tar till vara den forskning och de goda erfarenheter som finns på området i utformningen av kulturpolitiken. Därför riktar alltså riksdagen ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om kultur för äldre, mångfaldsuppdrag och kulturellt utbyte med omvärlden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2015/16:2137 yrkande 4 under punkt 5. I övrigt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-15
Justering: 2016-04-05
Trycklov: 2016-04-08
Reservationer 9
bet 2015/16:KrU10

Kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa (KrU10)

Kultur kan bidra till bättre hälsa. Det menar kulturutskottet, som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken.

Kulturutskottet menar att kulturpolitiken kan bidra till en förbättring inom hälsoområdet, inte minst mot bakgrund av att sjukskrivning av bland annat psykisk ohälsa ökar.

Det finns också flera exempel i Sverige som har visat på positiva samband mellan kulturkonsumtion och hälsa. Bland annat visar två pilotstudier i Stockholms län att smärtpatienter som deltagit i olika kulturella aktiviteter har fått förbättrat hälsotillstånd.

Det är enligt utskottet viktigt att regeringen tar till vara den forskning och de goda erfarenheter som finns på området i utformningen av kulturpolitiken. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Kulturutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till flera andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om kultur för äldre, mångfaldsuppdrag och kulturellt utbyte med omvärlden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-13
Debatt i kammaren: 2016-04-14
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:192 av Erik Andersson och Maria Stockhaus (båda M),

2015/16:1445 av Anna Hagwall (SD),

2015/16:2023 av Angelika Bengtsson (SD),

2015/16:2410 av Göran Lindell och Per Lodenius (båda C),

2015/16:2987 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C) och

2015/16:3021 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 279 19 0 51


2. Kultur för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:781 av Barbro Westerholm (FP),

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 12 och

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 0 0 45 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 0 0 17 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 167 69 62 51


3. Kulturens roll för tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 4 och

2015/16:2137 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 15
SD 45 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 180 118 0 51


4. Den digitala teknikens roll för kulturella och kreativa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3021 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1 och 5.

Reservation 6 (C)

5. Kulturens roll för hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att ta till vara kulturens roll för hälsa.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2137 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

6. Mångfald och kulturellt utbyte med omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:751 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2-4 och

2015/16:3021 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (SD)

7. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2888 av Paula Bieler (SD).