Konstnärernas villkor

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Konstnärernas villkor (KrU13)

Riksdagen godkände regeringens förslag om förbättringar av konstnärernas villkor. Ett statligt stöd införs för verksamhetsbidrag till vissa utställare av samtida bild- och formkonst. Stödet till organisationer och institutioner inom bild- och formområdet utvidgas till att omfatta kollektivverkstäder. En fonogramersättning införs till upphovsmän och utövande konstnärer för folk- och skolbibliotekens utlåning av ljudupptagningar av musikaliska verk samt musikalier. Ett statligt bidrag till en tredje anställningsform inom teatern införs under en försöksperiod på ett och ett halvt år. Anställningsformen innebär att frilansande skådespelare anställs av ett aktiebolag. Ett statligt stöd införs för att främja nyskriven svensk dramatik. Stödet ska stimulera till nybeställningar av dramatiska verk. Ett särskilt statligt stöd inrättas under en försöksperiod på ett och ett halvt år för arbetsförmedling vid centrumbildningarna. Riksdagen gav regeringen till känna att studieförbundens och Folkparkernas förmedlingsverksamhet ska erhålla bidrag inom ramen för en förstärkning av centrumbildningarnas verksamhet. Regeringen fick vidare i uppdrag att i budgetpropositionen för 1999 beräkna medel dels för dokumentation av svenska konstverk på film, video och digitala medier, dels för en uppbyggnad av Stiftelsen Filmforms organisation för distribution av film- och videokonst och rådgivning om sådan konst. Regeringen fick även i uppdrag att beräkna medel för ett nationellt centrum för folkmusik.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.