Koncernavdrag i vissa fall

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Nya skatteregler om förluster i utländska dotterbolag (SkU36)

Riksdagen har beslutat om nya regler för koncernavdrag. Reglerna är en anpassning till EU-rätten. Beslutet innebär att ett svenskt moderbolag kan få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EES-området. Ett villkor är att dotterbolaget har likviderats, upplösts, med en slutlig förlust som följd. Reglerna ska börja att gälla den 1 juli 2010. För att de ska kunna tillämpas måste likvidationen av dotterbolaget ha avslutats efter den 30 juni 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Nya skatteregler om förluster i utländska dotterbolag (SkU36)

Regeringen har föreslagit nya regler om koncernavdrag. Reglerna är en anpassning till EU-rätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderbolag kan få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EES-området. Ett villkor är att dotterbolaget har likviderats, upplösts, med en slutlig förlust som följd.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna ska böra gälla den 1 juli 2010. När det gäller tillämpningen ska likvidationen av dotterbolaget ha avslutats efter den 30 juni 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.