Finansutskottets betänkande

2021/22:FiU32

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Ändringar görs i bl.a. lagen om värdepappersmarknaden, lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och offentlighets- och sekre-tesslagen.

Regeringens förslag innebär bl.a. att

       det ska införas en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen

       Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet

       regeringen ska utöva vissa av det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen

       det ska införas möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala motparter

       de nya stöden liksom de stöd som följer direkt av EU-förordningen ska finansieras av stabilitetsfonden

       det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen.

 

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om resolution av centrala motparter

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om resolution av centrala motparter

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åter-hämtning och resolution av centrala motparter,

2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

3. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

7. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

8. lag om ändring i lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut,

b) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:169 punkterna 1–8 och 9.1.

 

Stockholm den 12 maj 2022

På finansutskottets vägnar

Åsa Westlund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Åsa Westlund (S), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani (S), Martin Ådahl (C), Ali Esbati (V), Dennis Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Mats Persson (L), Janine Alm Ericson (MP), Boriana Åberg (M), Sofia Westergren (M), Eva Lindh (S), Hanif Bali (M), Larry Söder (KD), David Perez (SD) och Mubarik Mohamed Abdirahman (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens proposition 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Förslaget innehåller de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, i det följande benämnd EU-förordningen. EU-förordningen trädde i kraft den 11 februari 2021 och merparten av bestämmelserna i förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 12 augusti 2022.

Förslagen innebär att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och att ändringar görs i bl.a. lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022.

Utskottet subsidiaritetsprövade förslaget till förordning i kommissionens meddelande (COM(2016) 856) den 14 februari 2017 och ansåg att det inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om förslaget till förordning ägde rum den 17 januari 2017.

Information om förhandlingsläget lämnades av statssekreterare Ulf Holm den 9 juni 2020.

Finansutskottet har överlämnat den formella behandlingen av ett av lagförslagen i propositionen till konstitutionsutskottet, nämligen lagen om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank. Den lagen har inte trätt i kraft. Regeringen har i proposition 2021/22:41 En ny riksbankslag överlämnat ett förslag till ny riksbankslag och föreslagit att den ska träda i kraft den 1 januari 2023. Detta förslag bereds av konstitutionsutskottet och riksdagen förväntas besluta om förslaget under hösten 2022. Överlämnandet har gjorts för att uppnå en lagteknisk samordning av förslagen. Finansutskottet har dock svarat för den sakliga behandlingen av det överlämnade lagförslaget.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

 

Utskottets överväganden

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om resolution av centrala motparter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till en ny lag med kom­pletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter och regeringens förslag till ändringar i bl.a. lagen om förebyggande statligt stöd till kredit­institut, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen. Därmed anpassas svensk rätt till EU-förordningen.

 

Propositionen

En ny lag och hänvisningar

Regeringen föreslår att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Hänvisningar till EU-förordningar i de bestämmelser som föreslås ska vara dynamiska, dvs. avse förordningarna i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Hänvisningar till EU-direktiv i de bestämmelser som föreslås ska däremot vara statiska, dvs. avse direktiven i en viss angiven lydelse.

Ansvariga myndigheter och deras uppgifter

Riksgäldskontoret föreslås vara resolutionsmyndighet enligt EU-förordnin­gen. Frågor om åtgärder enligt den nya kompletteringslagen ska prövas av Riksgäldskontoret, med undantag för frågor om förebyggande statligt stöd och om huruvida statligt stöd under resolution kan godtas med hänsyn till risken för direkta budgeteffekter eller systemeffekter som sannolikt kommer att leda till budgeteffekter. Beslut om resolution för centrala motparter bör enligt regeringen fattas av resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret.

Regeringen föreslår att regeringen ska besluta i frågor om tillämpningen av de statliga stabiliseringsverktygen enligt EU-förordningen. Regeringen ska, efter att Riksgäldskontoret fått tillfälle att lämna synpunkter, fastställa om villkoren i artikel 45.3 a och b i EU-förordningen för tillämpning av de statliga stabiliseringsverktygen är uppfyllda. Regeringen ska utöva det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen i fråga om att

      godkänna en åtgärd som kan få direkta budgeteffekter eller systemeffekter som sannolikt kommer att leda till budgeteffekter

      ta emot information från Riksgäldskontoret om beslut eller åtgärder som kräver underrättelse till, samråd med eller godkännande av det behöriga ministeriet

      bedöma om föremålet för oenighet inom resolutionskollegiet om resolutionsplanen innebär ett intrång i det statsfinansiella ansvarsområdet.

Regeringen bedömer att Regeringskansliet (Finansdepartementet) bör utöva det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen i den utsträckning funktionerna inte kan utövas av regeringen.

En upplysningsbestämmelse ska enligt förslaget införas i den nya kom­pletteringslagen om att det följer av EU-förordningen att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen. Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt EU-förordningen. Regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifterna.

Ingripanden

Regeringen anser att det inte bör införas några bestämmelser om straffansvar för överträdelser av EU-förordningen och att EU-förordningens krav på möjlighet att ingripa mot centrala motparter inte kräver någon lagstiftnings­åtgärd.

Ingripanden mot centrala motparter och personer som ingår i ledningen för dessa

Ingripanden mot personer som ingår i ledningen för en central motpart

Finansinspektionen föreslås att ingripa mot en fysisk person som ingår i en central motparts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om den centrala motparten har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att inte

      utarbeta, upprätthålla och uppdatera en återhämtningsplan (artikel 9)

      tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter för att utarbeta resolutionsplan (artikel 13), eller

      underrätta Finansinspektionen om att den centrala motparten fallerar eller sannolikt kommer att fallera (artikel 70.1).

Ingripanden ska få göras genom en eller båda av följande sanktioner:

      Att den fysiska personen under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i en central motpart, eller ersättare för någon av dem

      Sanktionsavgift.

Ett ingripande ska bara göras om den centrala motpartens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Frågor om ingripande mot fysiska personer ska tas upp av Finansinspek­tionen genom ett sanktionsföreläggande. Genom sanktionsföreläggandet ska den fysiska personen föreläggas att inom en viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp. När föreläggandet har godkänts ska det gälla som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet ska vara utan verkan.

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgifter om

      den fysiska person som föreläggandet avser

      överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den

      de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen

      den sanktion som föreläggs personen.

En sanktion mot en fysisk person ska bara få beslutas om sanktions­föreläggandet har delgetts den fysiska personen inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid ska Finansinspektionen få ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot den centrala motparten för samma överträdelse. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Det föreslås att det införs en definition av central motpart i lagen om värdepappers­marknaden.

Omständigheter som ska vara styrande vid beslut om sanktioner

Regeringen föreslår att Finansinspektionen vid valet av sanktion ska ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Finansinspektionen ska därutöver, i försvårande riktning, beakta om den centrala motparten eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna. Finansinspektionen ska i förmildrande riktning beakta om

      den centrala motparten eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning

      den centrala motparten snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Ingripanden mot clearingmedlemmar och personer som ingår i ledningen för dessa

Regeringen bedömer att EU-förordningen inte kräver några lagstiftnings­åtgärder när det gäller ingripanden mot clearingmedlemmar eller personer som ingår i ledningen för dessa. Finansinspektionen har enligt gällande rätt möjlighet att ingripa mot clearingmedlemmar som inspektionen har tillsyn över när de har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-förordningen.

Regeringen gör samma bedömning när det gäller kravet i EU-förordningen att resolutionsmyndigheten eller den behöriga myndigheten ska offentliggöra beslut om sanktioner.

Avslutande av resolution, konkurs och likvidation

Avslutande av resolution

Regeringen föreslår att Riksgäldskontoret när det inte längre finns behov av att vidta några ytterligare åtgärder för att uppnå resolutionsmålen ska avsluta resolutionen. Riksgäldskontoret ska inom rimlig tid efter att resolutionen har avslutats ansöka om att företaget ska försättas i konkurs eller gå i likvidation. Detta ska dock inte gälla om syftet med resolutionsåtgärderna är att företaget ska drivas vidare. En konkursansökan av Riksgäldskontoret ska vid prövningen behandlas som en ansökan av gäldenären. Det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att Riksgälds­kontorets befogenheter enligt EU-förordningen i vissa fall kvarstår även efter att resolutionen har avslutats.

Konkurs och likvidation

Regeringen föreslår att det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att det finns bestämmelser om insolvensförfaranden mot en central motpart i EU-förordningen.

Om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en underrättelse om en konkursansökan som avser en central motpart meddelar tingsrätten att den centrala motparten är försatt eller ska försättas i resolution, ska konkursansökan avvisas.

Om en central motpart som har varit föremål för resolution försätts i konkurs, ska Riksgäldskontoret på begäran av konkursförvaltaren för den centrala motparten lämna de upplysningar som konkursförvaltaren behöver för att upprätta konkursbouppteckningen och förvaltarberättelsen enligt konkurs­lagen. Om en central motpart som har varit föremål för resolution går i likvidation, ska Riksgäldskontoret på begäran av likvidatorn för den centrala motparten lämna de upplysningar som likvidatorn behöver för att genomföra likvidationen.

Om styrelsen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som är auktoriserad som central motpart enligt EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister tar emot eller upprättar ett förslag till beslut om likvidation som ska prövas av stämman, ska styrelsen underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om förslaget. Om företaget är försatt i resolution eller Riksgäldskontoret meddelar att företaget ska försättas i resolution, ska kallelse till en sådan stämma inte få utfärdas.

I kompletteringslagen föreslås att det införs upplysningsbestämmelser om att domstolen, eller i förekommande fall Bolagsverket, ska underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen enligt EU-förordningen om eventuella ansökningar om att inleda ett konkurs- eller likvidationsförfarande enligt aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Domstolen, eller i förekommande fall Bolagsverket, ska även underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om att ett likvidationsärende har inletts om detta skett på annat sätt än genom ansökan.

Regeringen bedömer att regeringen bör meddela närmare föreskrifter om den förteckning över centrala motparter som omfattas av kompletteringslagen som Finansinspektionen ska upprätta. Det behöver inte införas några bestämmelser om förhållandet mellan resolution och företagsrekonstruktion.

Återvinning av rättshandlingar

Enligt regeringen bör det inte införas några bestämmelser om återvinning som motsvarar bestämmelserna i 4 kap. konkurslagen. Några lagstiftningsåtgärder krävs inte i fråga om fristdag enligt 4 kap. 2 § konkurslagen.

Förmånsrätt

Regeringen föreslår att bästa allmänna förmånsrätt ska följa med fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med resolutionsmyndighetens eller en särskild förvaltares samtycke träffat under ett pågående resolutionsför­farande enligt EU-förordningen.

Statligt stöd till en central motpart och stabilitetsfonden

Förebyggande statligt stöd till en central motpart

Regeringen föreslår att om det behövs för att motverka en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige, ska förebyggande statligt stöd genom garantier få lämnas till en central motpart som är auktoriserad i Sverige.

Förebyggande statligt stöd ska även få lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som banken lämnar till en central motpart.

Förebyggande statligt stöd till en central motpart ska få lämnas efter att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare. Garantier till Riksbanken ska få lämnas efter överenskommelse mellan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten. Förebyggande statligt stöd ska bara få lämnas för fortsatt verksamhet i en central motpart som är livskraftig. Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den allvarliga störningen.

Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det. Om det finns synnerliga skäl ska avsteg från bestämmelserna om avgifter i budgetlagen få göras.

Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta göra en värdering av den centrala motparten motsvarande den som ska göras enligt bestämmelserna i EU-förordningen om värdering före resolution.

Beslut om förebyggande statligt stöd till centrala motparter ska fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndig­heten). Stödmyndigheten ska ha rätt till ersättning för förvaltningskostnader.

Det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela ytterligare föreskrifter om villkor för förebyggande statligt stöd och föreskrifter om avtal om sådant stöd.

Stödet ska behandlas som näringsbidrag enligt inkomstskattelagen.

Statligt stöd till en central motpart under resolution

Regeringen föreslår att om det behövs för att motverka allvarliga negativa effekter på stabiliteten i det finansiella systemet och för att resolutions­verktygen ska kunna tillämpas mer effektivt, ska Riksgäldskontoret i likviditetsstödjande syfte få besluta att

      ge lån till en central motpart i resolution eller ett broinstitut, eller

      utfärda garantier för tillgångar och förpliktelser för en central motpart i resolution eller ett broinstitut.

Särskild hänsyn ska tas till om åtgärden behövs för att förhindra eller begränsa spridningseffekter. Åtgärderna ska även få beslutas i förhållande till en köpare vid tillämpning av försäljningsverktyget. Statligt stöd under resolution ska få lämnas efter att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.

Statligt stöd under resolution ska få lämnas bara om Riksgäldskontoret fastställer att det finns ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten. Riksgäldskontoret ska

      inhämta Finansinspektionens bedömning av om det finns ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten

      ge Riksbanken möjlighet att lämna sin bedömning av om det finns ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten.

Riksgäldskontoret ska underrätta regeringen om att myndigheten har fastställt att det finns ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten och även ange grunderna för detta. Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås. Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det. Om det finns synnerliga skäl ska avsteg få göras från bestämmelserna om ränta och avgifter i budgetlagen.

Riksgäldskontoret ska ha rätt till skälig ersättning för kostnader och utlägg som har uppkommit i samband med resolutionsåtgärder enligt EU-förordningen och för sådana kostnader och utlägg som uppkommit i samband med beslut om stöd under resolution och åtgärder för att lämna sådant stöd. Det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela ytterligare föreskrifter om villkor för statligt stöd under resolution och föreskrifter om avtal om sådant stöd. Om Riksgäldskontoret överväger att besluta om statligt stöd under resolution ska myndigheten med ett eget yttrande i saken, till regeringen överlämna frågan om huruvida åtgärden med hänsyn till risken för direkta budgeteffekter eller systemeffekter som sannolikt kommer att leda till direkta budgeteffekter kan godtas. En fråga som överlämnas till regeringen ska prövas skyndsamt.

Stödet ska behandlas som näringsbidrag enligt inkomstskattelagen.

Stabilitetsfondens användningsområde

Stabilitetsfonden föreslås få finansiera statliga stödåtgärder och utgifter som följer av den nya kompletteringslagen. Stabilitetsfonden föreslås även få finansiera användningen av de statliga stabiliseringsverktygen och ersättning som betalas ut till aktieägare, clearingmedlemmar och andra borgenärer enligt EU-förordningen. Beslut om att använda medel från stabilitetsfonden för att finansiera de statliga stabiliseringsverktygen enligt EU-förordningen ska fattas av regeringen. Stabilitetsfonden ska täcka Riksgäldskontorets kostnader och utlägg som uppkommit i samband med resolutionsåtgärder enligt EU-förordningen samt i samband med beslut om stöd till en central motpart under resolution och åtgärder för att lämna sådant stöd. Stabilitetsfonden ska även täcka stödmyndighetens förvaltningskostnader vid verksamhet enligt kom­pletteringslagen. Till stabilitetsfonden ska det föras inbetalda ersättningar, ränta och annan kompensation för lämnat stöd till enligt kompletteringslagen samt de intäkter som uppkommer när staten återhämtar statliga medel enligt EU-förordningen. Rubriken till lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut ska ändras till lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden. I kompletteringslagen ska det tas in en upplysningsbestämmelse om att bestämmelser om finansiering av stödåtgärder och ersättning finns i lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden.

Finansiering av stabilitetsfonden

Regeringen bedömer att nya medel, t.ex. ett avgiftsuttag, för närvarande inte bör tillföras stabilitetsfonden för att finansiera resolutions- och stödåtgärder som vidtas enligt EU-förordningen eller den nya kompletteringslagen.

Riksgäldskontorets möjlighet att ingå avtal om finansiering

Regeringen föreslår att Riksgäldskontoret, för stabilitetsfondens räkning, ska få ingå avtal om finansiering för att tillgodose tillfälliga behov av likviditet och i syfte att säkerställa en ändamålsenlig användning av resolutions­verktygen med en resolutionsmyndighet, ansvarig offentlig förvaltnings­myndighet, myndighet med förvaltningsbefogenheter eller ett finansierings­arrangemang i ett annat land.

Riksgäldskontoret ska, för stabilitetsfondens räkning, få ingå avtal om finansiering av en resolutionsåtgärd, eller en åtgärd som bedöms vara likvärdig, i ett annat land med en resolutionsmyndighet, ansvarig offentlig förvaltningsmyndighet, myndighet med förvaltningsbefogenheter eller ett finansieringsarrangemang i det andra landet. Ett sådan avtal ska få ingås först efter regeringens godkännande.

Statens intäkter och utgifter som följer av avtal om finansiering ska föras till respektive täckas av stabilitetsfonden. Beslut ska fattas av regeringen om att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter som följer av ett avtal om finansiering av en resolutionsåtgärd, eller en åtgärd som bedöms vara likvärdig, i ett annat land.

I den nya kompletteringslagen ska det tas in en upplysningsbestämmelse om att bestämmelser om stabilitetsfonden finns i lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden.

Sekretess och informationsutbyte

Sekretess till skydd för allmänna intressen

Regeringen bedömer att behovet av sekretess till skydd för allmänna intressen med anledning av EU-förordningen eller i verksamhet som avser statligt stöd till centrala motparter och finansiering av resolutionsåtgärder enligt den nya kompletteringslagen tillgodoses genom gällande rätt och inte kräver någon lagstiftningsåtgärd.

Sekretess till skydd för enskildas intressen

Regeringen föreslår att sekretess ska gälla till dess ärendet har slutförts i ärende om resolution enligt EU-förordningen

      för uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser

      för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

I ett avslutat ärende ska sekretess gälla

      för uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs

      för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

Sekretessen ska inte gälla beslut i sådana ärenden. För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år. Sekretess ska gälla i andra ärenden enligt EU-förordningen

      för uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs

      för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år.

Regeringen föreslår att sekretess ska gälla i ärenden om förebyggande statligt stöd till en central motpart eller statligt stöd till en central motpart under resolution till dess ärendet har slutförts

      för uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser

      för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

I ett avslutat ärende ska sekretess gälla

      för uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs

      för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

Sekretess ska inte gälla beslut i ett sådant ärende. För uppgift i en allmän handling i ett sådant ärende ska sekretessen gälla i högst tjugo år. Får en myndighet, i ett ärende om statligt stöd till en central motpart, en uppgift som är sekretessreglerad i Riksbankens verksamhet eller Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet från Riksbanken eller Riksgäldskontoret, ska sekretessbestämmelsen bli tillämplig på uppgiften även i ärendet. Sekretessen ska dock inte gälla om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

Tystnadsplikten ska i pågående ärenden om statligt stöd till en central motpart ha företräde framför meddelarfriheten. I avslutade sådana ärenden ska tystnadsplikten ha företräde framför meddelarfriheten för uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

Undantag från sekretess

Regeringen bedömer att gällande rätt tillgodoser möjligheterna att göra undantag från sekretessen i enlighet med EU-förordningen. Det krävs därför inte några lagstiftningsåtgärder i denna del.

Tystnadsplikt för deltagare i myndigheternas verksamhet i fråga om statligt stöd

Regeringen föreslår att den som deltar eller har deltagit i myndigheternas verksamhet i fråga om statligt stöd till en central motpart, och som inte omfattas av sekretessen i det allmännas verksamhet, inte obehörigen ska få röja eller utnyttja vad han eller hon genom sitt deltagande fått veta om en enskilds affärs- eller driftförhållanden eller andra ekonomiska eller personliga förhållanden eller planering och förberedelser för eller hantering av fredstida krissituationer.

Internt informationsutbyte

Regeringen föreslår att inom Riksgäldskontoret ska den del av myndigheten som inte bedriver verksamhet enligt den nya kompletteringslagen vara uppgiftsskyldig gentemot den del av myndigheten som bedriver den verksam­heten. Uppgiftsskyldigheten ska vara sekretessbrytande. Enligt regeringen ger gällande rätt i övrigt tillräckliga förutsättningar för att garantera sekretessen och informationsutbytet inom myndigheter och andra organ som deltar i resolutionsprocessen.

Externt informationsutbyte

Regeringen föreslår vidare att Riksbanken, Riksgäldskontoret, stödmyndig­heten och Finansinspektionen ska samarbeta och utbyta information med varandra i frågor som rör statligt stöd till en central motpart. Riksgälds­kontoret, stödmyndigheten och Finansinspektionen ska också samarbeta och utbyta information med varandra och med motsvarande myndigheter i länder inom EES i frågor som rör finansiering av resolutionsåtgärder enligt den nya kompletteringslagen. Riksgäldskontoret ska lämna regeringen de uppgifter som regeringen behöver i fråga om finansiering av resolutionsåtgärder enligt kompletteringslagen. Riksbanken och Finansinspektionen ska på Riksgälds­kontorets eller stödmyndighetens begäran lämna de uppgifter som respektive myndighet behöver för sin verksamhet som rör statligt stöd till en central motpart. Riksbanken ska lämna de uppgifter som rör genomförda likviditetsstödjande åtgärder även till stödmyndigheten enligt kompletterings­lagen och som myndigheten behöver för sin verksamhet. En central motpart ska lämna de uppgifter till regeringen, Riksgäldskontoret och stödmyndig­heten som de behöver för sin verksamhet enligt kompletteringslagen. Stödmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen ifall en central motpart inte fullgör sina skyldigheter enligt ett avtal om förebyggande statligt stöd som ingåtts mellan staten och den centrala motparten eller dess ägare. Regeringen bedömer att svenska myndigheters informationsutbyte med myndigheter i länder inom EES enligt EU-förordningen kan komma till stånd inom ramen för gällande rätt. Den omständigheten att vissa bestämmelser om återhämt­ningsplaner i EU-förordningen börjar tillämpas tidigare än flertalet andra bestämmelser i förordningen medför inte något behov av lagstiftningsåtgärder.

Regeringen föreslår att sekretess inte ska hindra att Finansinspektionen lämnar sekretessbelagda uppgifter i ett tillsynsärende till en enskild som deltar i resolutionsförfarandet, om denne behöver uppgifterna för att planera eller vidta en resolutionsåtgärd. Riksgäldskontoret ska ha motsvarande möjlighet att bryta sekretessen i sina ärenden enligt EU-förordningen. Sekretess ska inte hindra att en uppgift lämnas till en enskild som deltar i ett ärende om statligt stöd till en central motpart om denne behöver uppgiften för att planera eller vidta en stödåtgärd. Sekretess i ett ärende om statligt stöd till en central motpart under resolution ska inte hindra att en uppgift lämnas ut till en konkursförvaltare eller till en likvidator enligt det som föreskrivs i den nya kompletteringslagen.

Informationsutbyte med myndigheter i tredjeland

Regeringen bedömer att svenska myndigheters informationsutbyte med myndigheter i tredjeland kan komma till stånd inom ramen för gällande rätt.

Andra följdändringar

Hinder mot exklusiva åtgärder

Regeringen föreslår att under den tid som resolution pågår ska utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken inte få ske mot den centrala motparten. Under den tid som resolution pågår ska handräckning inte få vidtas och beslut om kvarstad eller betalningssäkring inte få meddelas mot den centrala motparten.

Information och samråd med anställda under resolution

Regeringen bedömer att när resolutionsverktygen tillämpas eller resolutions­befogenheterna utövas på ett sätt som berör de anställda, bör Riksgälds­kontoret informera och samråda med representanter för de anställda.

Kallelse till extra bolagsstämma vid kapitalökning

Regeringen föreslår att om Riksgäldskontoret har förelagt en central motpart att emittera nya aktier i syfte att kunna använda förlustfördelningsverktyget i EU-förordningen, ska kallelse till extra bolagsstämma för att pröva en fråga om ökning av aktiekapitalet få utfärdas senare än vad som annars gäller för kallelse till extra bolagsstämma. En sådan kallelse ska dock inte få utfärdas senare än tio dagar före stämman. Bestämmelser om aktieägares initiativrätt och tidpunkt för tillhandahållande av aktiebok i avstämningsbolag ska inte tillämpas när kallelser utfärdas i dessa fall.

Följdändringar i annan EU-lagstiftning

Regeringen föreslår att när resolutionsverktyg, resolutionsbefogenheter och resolutionsmekanismer tillämpas ska aktiebolagslagen och lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden inte tillämpas i de delar som de motsvarar reglerna i vissa bolagsrättsliga direktiv om

      skydd för minoritetsaktieägare

      budplikt och skäligt pris

      krav med avseende på utnyttjande av vissa aktieägarrättigheter i börsnoterade företag

      samordning av de skyddsåtgärder som krävs i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag och att bevara och ändra dess kapital

      gränsöverskridande ombildningar och fusion av aktiebolag.

Regeringen föreslår att lagen om resolution inte ska tillämpas när ett företag som omfattas av den lagens tillämpningsområde också är en central motpart som är auktoriserad enligt EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. I lagen om resolution ska det införas en upplysningsbestämmelse om att EU-förordningen och den nya komplet­teringslagen är tillämpliga på en sådan central motpart.

Regeringen bedömer att det inte krävs några kompletterande lagstiftnings­åtgärder till bestämmelserna i EU-förordningen om att reglerna i säkerhets­direktivet om verkställighet av avtal om finansiellt säkerhetsställande, förfoganderätt över finansiella säkerheter som omfattas av ett avtal om finansiell säkerhet samt erkännande av avtal om finansiell äganderätts­överföring och av slutavräkningsklausuler inte ska tillämpas på vissa slags restriktioner som kan åläggas enligt EU-förordningen.

Verkställighet och överklagande av beslut

Verkställighet av beslut

Regeringen föreslår att Riksgäldskontoret och Finansinspektionen ska få bestämma att beslut om krisförebyggande åtgärder enligt EU-förordningen eller föreläggande som meddelats med stöd av EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Överklagande av beslut

Regeringen föreslår att Riksgäldskontorets beslut enligt den nya kompletteringslagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Riksgäldskontorets beslut om att, för stabilitetsfondens räkning, ingå avtal om finansiering ska dock inte få överklagas. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Regeringens och stödmyndighetens beslut enligt kompletteringslagen ska inte få överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att den nya kompletteringslagen och de ändringar som görs i andra lagar ska träda i kraft den 12 augusti 2022. Äldre föreskrifter ska gälla för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen.

Bland lagförslagen i propositionen återfinns ett förslag till ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank. Denna lag har inte trätt i kraft. Regeringen har i proposition 2021/22:41 En ny riksbankslag överlämnat ett förslag till ny riksbankslag och föreslagit att den ska träda i kraft den 1 januari 2023. Detta förslag bereds av konstitutionsutskottet, och riksdagen förväntas besluta om förslaget under hösten 2022. För att uppnå en lagteknisk samordning av förslagen har finansutskottet överlämnat det nämnda lagförslaget till konstitutionsutskottet när det gäller beredningen av riksdagens beslut om att anta förslaget. Finansutskottet har dock gjort den sakliga behandlingen av detta förslag och tillstyrker förslaget. Det sagda innebär att utskottet anser att riksdagen bör godta det som utskottet nu har anfört om den föreslagna ändringen i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.

När det gäller övriga lagförslag i propositionen anser finansutskottet att riksdagen bör anta dessa.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.

9.1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.

Behandlingen av 9.1 avser godtagande av lagförslaget. Behandlingen av det lagtekniska antagandet sker i annat sammanhang.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag