Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Finansutskottets bet 2019/20:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2019

Beslut

Ny lag om värdepapperisering ska komplettera EU-förordning (FiU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar som ska komplettera bestämmelserna i EU:s förordning om värdepapperisering. Den nya lagen ska ersätta nuvarande lag på området.

Värdepapperisering sker när ett kreditinstitut eller ett bolag omvandlar en uppsättning lån eller fodringar till värdepapper som kan säljas vidare till exempelvis institutionella investerare. Kompletteringen som nu görs handlar om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter och myndighetens ingripanden och sanktioner om reglerna inte följs.

Syftet med de tvingande EU-reglerna är att skapa ett allmänt ramverk för värdepapperisering. Under finanskrisen utgjorde brister på värdepapperinseringsmarknaden ett betydande hot mot det finansiella systemet.

Lagen och lagändringarna börjar gälla 1 februari 2020. En av lagändringarna börjar gälla 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
bet 2019/20:FiU19

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14

Ny lag om värdepapperisering ska komplettera EU-förordning (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag och lagändringar som ska komplettera bestämmelserna i EU:s förordning om värdepapperisering. Den nya lagen ska ersätta nuvarande lag på området.

Värdepapperisering sker när ett kreditinstitut eller ett bolag omvandlar en uppsättning lån eller fodringar till värdepapper som kan säljas vidare till exempelvis institutionella investerare. Kompletteringen som nu görs handlar om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter och myndighetens ingripanden och sanktioner om reglerna inte följs.

Syftet med de tvingande EU-reglerna är att skapa ett allmänt ramverk för värdepapperisering. Under finanskrisen utgjorde brister på värdepapperinseringsmarknaden ett betydande hot mot det finansiella systemet.

Lagen och lagändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020. En av lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering,
2. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 
3. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
4. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
6. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
7. lag om ändring i lagen (2017:702) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
8. lag om ändring i lagen (2017:703) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:37 punkterna 1-8.