Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2008

Beslut

Enklare få beslut om umgänge verkställt i ett annat EU-land (CU22)

Riksdagen sade ja till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s så kallade Bryssel II-förordning. Den nya Bryssel II-förordningen gäller alla avgöranden om föräldraansvar. Frågor om föräldraansvar kan handla om till exempel vårdnad, boende, umgänge eller en tillfällig placering av barnet utanför det egna hemmet. Frågan behöver inte ha anknytning till ett mål om skilsmässa. Det ska bli enklare för den som vill ha ett beslut om umgänge verkställt i en annan medlemsstat. Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser till skydd för olovligt bortförda eller kvarhållna barn. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-05-13
Betänkande publicerat: 2008-05-15
Trycklov: 2008-05-15
Betänkande 2007/08:CU22

Alla beredningar i utskottet

2008-04-08

Enklare få beslut om umgänge verkställt i ett annat EU-land (CU22)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s så kallade Bryssel II-förordning. Den nya Bryssel II-förordningen gäller alla avgöranden om föräldraansvar. Frågor om föräldraansvar kan handla om till exempel vårdnad, boende, umgänge eller en tillfällig placering av barnet utanför det egna hemmet. Frågan behöver inte ha anknytning till ett mål om skilsmässa.

Det ska bli enklare för den som vill ha ett beslut om umgänge verkställt i en annan medlemsstat. Förordningen innehåller också särskilda bestämmelser till skydd för olovligt bortförda eller kvarhållna barn.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-22
4

Beslut

Beslut: 2008-05-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,
2. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
3. lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,
4. lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader,
5. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,
6. lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:98.