Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Civilutskottets bet 2016/17:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2017

Beslut

Nya EU-regler om skuldsättning börjar gälla i Sverige (CU16)

I maj 2015 beslutade EU om nya tvingande regler kring skuldsättning, vilka i huvudsak ska börja gälla i medlemsländerna den 26 juni 2017.

Insolvens innebär att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, och de nya reglerna syftar till att skapa mer av en andra-chans-kultur för skuldsatta företag och privatpersoner. Förändringarna innebär bland annat att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU.

Regeringen har gett förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser för att syftet med EU-reglerna ska uppfyllas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 26 juni 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-03
bet 2016/17:CU16

Nya EU-regler om skuldsättning börjar gälla i Sverige (CU16)

I maj 2015 beslutade EU om nya tvingande regler kring skuldsättning, vilka i huvudsak ska börja gälla i medlemsländerna den 26 juni 2017.

Insolvens innebär att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, och de nya reglerna syftar till att skapa mer av en andra-chans-kultur för skuldsatta företag och privatpersoner. Förändringarna innebär bland annat att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU.

Regeringen har nu gett förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser för att syftet med EU-reglerna ska uppfyllas. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 26 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11
4

Beslut

Beslut: 2017-05-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning,
2. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
3. lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,
4. lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land,
5. lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,
6. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
8. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
9. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
10. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,
11. lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
12. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:125 punkterna 1-12.