Kommunala demokratifrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Kommunala demokratifrågor (KU21)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som gör det lättare att dela kommuner. Regeringen bör även utreda en förstärkning av medborgarnas inflytande vid folkinitiativ när det gäller kommunala folkomröstningar. Riksdagen gjorde sina ställningstaganden med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Kommunala demokratifrågor (KU21)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med förslag som gör det lättare att dela kommuner. Regeringen bör även utreda en förstärkning av medborgarnas inflytande vid folkinitiativ när det gäller kommunala folkomröstningar. Utskottet gör sina ställningstaganden med anledning av motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.