Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.