Kommersiell lokalradio och andra mediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2000

Beslut

Inget beslut om nya regler för tillstånd att sända lokalradio (KU15)

Per Unckel (m) och ytterligare nio riksdagsledamöter hade i skrivelse begärt att lagförslagen om nya regler för tillstånd att sända lokalradio skulle vila i minst tolv månader på grund av att lagförslagen innebar sådan begränsning av fri- och rättigheter som avses i 2 kap 12 § regeringsformen. Riksdagen beslöt att hänvisa lagförslagen till konstitutionsutskottet för att pröva om de i skrivelsen åberopade bestämmelserna är tillämpliga på de aktuella lagförslagen.

Riksdagens beslut: Mom. 1,3,4 i delvis, 5-9 och 11-21 bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Tillstånd att sända lokalradio fördelas genom urval (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att tillstånd att sända lokalradio inte längre ska fördelas genom ett auktionsförfarande utan genom ett urvalsförfarande som i huvudsak baseras på ägarförhållanden och åtaganden när det gäller programinnehåll. Tillstånd ska fördelas av Radio- och TV-verket. Vidare föreslås att förbudet att ge tillstånd att sända lokalradio till tidningsutgivare samt programföretag som fått tillstånd av regeringen att sända ljudradio- eller TV-program avskaffas. Samma gäller förbudet för en tillståndshavare att ha mer än ett tillstånd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.