Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar

Civilutskottets bet 2009/10:CU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor (CU29)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor. Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen. De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen samt av utskottet framlagt lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-04
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Reservationer 2
bet 2009/10:CU29

Utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor (CU29)

Regeringen har föreslagit att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. I regeringens förslag ingår också att riksdagen ska godkänna ändringen av konventionen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. De nya reglerna är tänkta att börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-17
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
- dels godkänner protokollet den 12 februari 2004 om ändring av konventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet den 16 november 1982 (ändringsprotokollet till Pariskonventionen),
- dels godkänner en reservation för att Sverige inför en bestämmelse om ömsesidighet i förhållande till fler länder än som anges i artikel 7 g i Pariskonventionen,
- dels godkänner protokollet den 12 februari 2004 om ändring av tilläggskonventionen den 31 januari 1963 till Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område i dess lydelse enligt tilläggsprotokollet den 28 januari 1964 och ändringsprotokollet den 16 november 1982,
- dels antar regeringens förslag till
a) lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor med den ändringen att ordet "miljöskyddskonvention" i 29 § andra stycket ska bytas ut mot "miljöskyddskonventionen",
b) lag om ändring i miljöbalken,
c) lag om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart,
d) lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg,
e) lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,
f) lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
g) lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
h) lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),
i) lag om ändring i produktansvarslagen (1992:18),
j) lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
k) lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
- dels beslutar att rubriken till 11 kap. sjölagen (1994:1009) "Om ansvar för atomskada" ska bytas ut mot "Om ansvar för radiologisk skada" och beslutar om sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009) som föranleds av detta.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:173 punkterna 1-14 och avslår motion 2009/10:C18 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s012901
m95001
c26021
fp28000
kd24000
v02200
mp01900
-1000
Totalt17417023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ytterligare översyn av lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C18 yrkande 2, 2009/10:C19 och 2009/10:N17 yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s012901
m95001
c26021
fp28000
kd24000
v02200
mp01900
-1000
Totalt17417023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag