Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya (NU26)

Med två rösters övervikt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Beslutet innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer. Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas".

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:172, punkt 3. Delvis bifall till proposition 2009/10:172, punkt 1 och 2. Delvis bifall till proposition 2009/10:184, punkt 6. Bifall till motion 2009/10:N17 yrkande 1 och 2. Avslag på motionerna 2009/10:N15 och 2009/10:N16.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Gamla kärnkraftsreaktorer ska få ersättas med nya (NU26)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att slopa förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Förslaget innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs ska det endast få uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Utskottet föreslår att detta datum senareläggs till den 1 januari 2011. Utskottets ställningstagande innebär att de säger ja till en motion från Sven Bergström (c).

Utskottet vill också att riksdagen tydliggör att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller" andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas". Även detta ställningstagande bygger på Sven Bergströms (c) motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.