Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Regeringen bör utreda tillsyn inom migration och socialförsäkring (KU6)

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att utreda hur en ordinarie tillsyn över handläggningen av ärenden inom Migrationsverkets och socialförsäkringsområdets verksamhet ska organiseras och utformas. Orsaken är att Justitieombudsmännen, JO, måste använda en stor del av sina resurser åt dessa ärenden och att mängden klagomål på myndigheten ökat.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall med tillkännagivande till regeringen av följdmotionerna med begäran att regeringen låter utreda frågan om bristen på reguljär tillsyn inom migrations- och socialförsäkringsområdet. Avslag på en motion. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-11-24, 2011-12-08, 2012-02-14, 2012-02-21, 2012-02-23, 2012-02-28

Regeringen bör utreda tillsyn inom migration och socialförsäkring (KU6)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur en ordinarie tillsyn över handläggningen av ärenden inom Migrationsverkets och socialförsäkringsområdets verksamhet ska organiseras och utformas. Orsaken är att Justitieombudsmännen, JO, måste använda en stor del av sina resurser åt dessa ärenden och att mängden klagomål på myndigheten ökat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.