Journalistik i hela landet

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU43

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Lokal journalistik i hela landet ska stärkas med nytt mediestöd (KU43)

Två nya former av mediestöd, alltså stöd till allmänna nyhetsmedier, ska införas. Det ena ska stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Det andra är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Det övergripande syftet med de nya stöden är enligt regeringens förslag att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet, via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Det föreslås också ändringar i det befintliga stödsystemet för dagspress, det så kallade presstödet. Detta genom att driftsstödet och distributionsstödet höjs. Utöver det föreslås att presstödsförordningens giltighetstid förlängs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya mediestöden och ändringarna som har med presstödet att göra måste godkännas av Europeiska kommissionen för att kunna börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-05-31
Reservationer 2
bet 2017/18:KU43

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17, 2018-05-03

Lokal journalistik i hela landet ska stärkas med nytt mediestöd (KU43)

Två nya former av mediestöd, alltså stöd till allmänna nyhetsmedier, ska införas. Det ena ska stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Det andra är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Det övergripande syftet med de nya stöden är enligt regeringens förslag att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet, via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Det föreslås också ändringar i det befintliga stödsystemet för dagspress, det så kallade presstödet. Detta genom att driftsstödet och distributionsstödet höjs. Utöver det föreslås att presstödsförordningens giltighetstid förlängs.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya mediestöden och ändringarna som har med presstödet att göra måste godkännas av Europeiska kommissionen för att kunna börja gälla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya former av mediestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
a) nya former av mediestöd för att täcka geografiska områden som är journalistiskt svagt bevakade (avsnitt 5.1 och 5.3 i propositionen),
b) ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd (avsnitt 5.1 och 5.3 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:154 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:4027 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 251 37 0 61


2. Ändringar i befintligt stödsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om höjningar av stödnivåer för drifts- och distributionsstöd och förlängning av presstödsförordningens giltighetstid (avsnitt 6 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:154 punkt 3 och avslår motionerna

2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) och

2017/18:4027 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 251 37 0 61