Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2014/15:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13)

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition. Tillkännagivande om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer 9
bet 2014/15:TU13

Alla beredningar i utskottet

2015-05-19, 2015-05-07, 2015-04-28

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13)

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Utskottet menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) med de ändringarna att
a) den nya paragrafen 1 kap. 6 § betecknas 1 kap. 7 § och
b) tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 juli 2015. 
2. Järnvägssystemets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5 och 1,

2014/15:481 av Catharina Bråkenhielm (S),

2014/15:764 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S) och

2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. (S).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 290 19 0 40


3. Samhällsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2014/15:2283 av Pyry Niemi m.fl. (S).

Reservation 2 (V)

4. Underhåll av statens järnvägsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2014/15:931 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

2014/15:2049 av Lars Eriksson m.fl. (S) och

2014/15:2136 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 182 126 0 41


5. Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Kapacitetstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:809 av Lena Ek och Anders Åkesson (C),

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11 och 14,

2014/15:1263 av Oscar Sjöstedt och Paula Bieler (SD),

2014/15:1500 av Åsa Coenraads (M),

2014/15:2199 av Fredrik Olovsson (S) och

2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 183 126 0 40


8. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Vissa säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:241 av Per Klarberg (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 1 37 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 272 37 0 40


10. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför

om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens
mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2014/15:356 av Lotta Finstorp (M) och

2014/15:1681 av Rasmus Ling (MP) yrkande 1,

bifaller delvis motionerna

2014/15:720 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic (S),

2014/15:1681 av Rasmus Ling (MP) yrkande 2 och

2014/15:2742 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C) samt

bifaller motion

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 6 (V)

11. Upprivning av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Tillgänglighet inom kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2014/15:100 av Edward Riedl (M),

2014/15:721 av Eva Sonidsson (S),

2014/15:1346 av Kristina Yngwe m.fl. (C),

2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2014/15:2333 av Saila Quicklund (M).

Reservation 7 (V)

13. Prissättningen på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Cykel på kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16 och 17 samt

2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) yrkande 8.

Reservation 8 (V)

15. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:929 av Christer Engelhardt (S) och

2014/15:31 av Nina Lundström (FP) yrkande 2.

Reservation 9 (V)