Jämställdhetslagen m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Sexuella trakasserier (AU10)

Jämställdhetslagen förtydligades så att det framgår att varje arbetsgivare är skyldig inte bara att verka för utan också att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier. I lagen infördes en definition av begreppet sexuella trakasserier och en skadeståndssanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att utreda och åtgärda enskilda fall av sexuella trakasserier.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.