IT och elektroniska kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2005

Beslut

IT och elektroniska kommunikationer (TU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om IT och elektroniska kommunikationer. Riksdagen har också behandlat ett dokument från EU-kommissionen och en faktapromemoria från regeringen om viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter år 2005. Riksdagen lyfter fram betydelsen av tillgänglighet och delaktighet, tillit och IT-säkerhet, IT och offentliga tjänster, IT och företagen samt tillväxt och forskning. Riksdagen pekar också på de årliga parlamentariska konferenserna inom EU, där bland annat IT kan användas i det politiska uppdraget för att bland annat minska klyftan mellan väljare och vald.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-10, 2005-03-10

IT och elektroniska kommunikationer (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om IT och elektroniska kommunikationer. Utskottet har också behandlat ett dokument från EU-kommissionen och en faktapromemoria från regeringen om viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter år 2005. Utskottet lyfter fram betydelsen av tillgänglighet och delaktighet, tillit och IT-säkerhet, IT och offentliga tjänster, IT och företagen samt tillväxt och forskning. Utskottet pekar också på de årliga parlamentariska konferenserna inom EU, där bland annat IT kan användas i det politiska uppdraget för att bland annat minska klyftan mellan väljare och vald. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom utskottets ställningstagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.