Internationella överenskommelser mot export av miljöfarlig verksamhet, avfall och produkter till u-länder

Utrikesutskottets betänkande 1988/89:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.