Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö

Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2009

Beslut

Nej till motioner om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (UU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna tar framför allt sikte på mål och inriktning av politiken samt vatten, energi och klimat. I beslutsunderlaget konstaterar utrikesutskottet att klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot och att ekonomisk utveckling generellt sett innebär möjligheter att reducera den sårbarhet som följer av klimatförändringarnas effekter och att motverka miljöförstöring. När det gäller klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 framhåller utskottet att en grundläggande förutsättning för att EU ska kunna spela en ledande roll för att få till stånd ett globalt klimatavtal är att EU har en gemensam hållning som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-04-16, 2009-04-14

Nej till motioner om internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (UU16)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008 som rör internationella frågor om hållbar utveckling och miljö. Motionerna tar framför allt sikte på mål och inriktning av politiken samt vatten, energi och klimat. Utskottet konstaterar att klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot och att ekonomisk utveckling generellt sett innebär möjligheter att reducera den sårbarhet som följer av klimatförändringarnas effekter och att motverka miljöförstöring. När det gäller klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 framhåller utskottet att en grundläggande förutsättning för att EU ska kunna spela en ledande roll för att få till stånd ett globalt klimatavtal är att unionen har en gemensam hållning som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga rön. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.