Internationella adoptionsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Internationella adoptionsfrågor (SoU3)

Lagen om internationell adoptionsförmedling och socialtjänstlagen ändras för att stärka barnets rätt i adoptionsprocessen. Det införs skärpta och tydligare villkor för att en sammanslutning ska få auktorisation att förmedla internationella adoptioner. Det införs också bestämmelser om dokumentationsskyldighet och om ökade tillsynsverktyg för adoptionsmyndigheten. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) avvecklas som nämndmyndighet och omvandlas till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). Det blir obligatoriskt för blivande adoptivföräldrar att genomgå föräldrautbildning. Adoptivförhållanden jämställs med biologiskt släktskap vid tillämpningen av reglerna om äktenskapshinder och partnerskapshinder. En konsekvens av ändringen är att adoptant och adoptivbarn inte längre kan ingå äktenskap med varandra eller registrera sitt partnerskap.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Internationella adoptionsfrågor (SoU3)

Lagen om internationell adoptionsförmedling och socialtjänstlagen ändras för att stärka barnets rätt i adoptionsprocessen. Det införs skärpta och tydligare villkor för att en sammanslutning ska få auktorisation att förmedla internationella adoptioner. Det införs också bestämmelser om dokumentationsskyldighet och om ökade tillsynsverktyg för adoptionsmyndigheten. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) avvecklas som nämndmyndighet och omvandlas till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA). Det blir obligatoriskt för blivande adoptivföräldrar att genomgå föräldrautbildning. Adoptivförhållanden jämställs med biologiskt släktskap vid tillämpningen av reglerna om äktenskapshinder och partnerskapshinder. En konsekvens av ändringen är att adoptant och adoptivbarn inte längre kan ingå äktenskap med varandra eller registrera sitt partnerskap. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.