Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Integrationspolitik för 2000-talet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Integrationspolitiken (SfU15)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet. Regeringen redovisar i skrivelsen utvecklingen på en rad olika områden i förhållande till riksdagens beslut hösten 1997 om mål och inriktning för integrationspolitiken (se 1997/98:SfU6 ). Regeringen redovisar också den framtida inriktningen för integrationspolitiken. Den nuvarande inriktningen ska fortsätta, men genomförandet ska förbättras och utvecklas inom olika samhällsområden. Målen ska tydliggöras, och den gemensamma värdegrunden ska ges ökad uppmärksamhet liksom uppväxtvillkoren för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att snarast återkomma när det gäller ansvarsfördelningen för ensamkommande barn beträffande asylfrågan, boendet och hälsan.

Riksdagens beslut: Bifall till reservation 14 punkt 7 i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Integrationspolitiken (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse Integrationspolitik för 2000-talet. Regeringen redovisar i skrivelsen utvecklingen på en rad olika områden i förhållande till riksdagens beslut hösten 1997 om mål och inriktning för integrationspolitiken (se 1997/98:SfU6). Regeringen redovisar också den framtida inriktningen för integrationspolitiken. Den nuvarande inriktningen ska fortsätta, men genomförandet ska förbättras och utvecklas inom olika samhällsområden. Målen ska tydliggöras, och den gemensamma värdegrunden ska ges ökad uppmärksamhet liksom uppväxtvillkoren för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår ett stort antal motioner, bl.a. från allmänna motionstiderna 2000 och 2001, om integrationspolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.