Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorientering, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Bifall till motionerna 2013/14: A8, 2013/14:A288 yrk. 13, 2013/14:A7 yrk. 1 och 2013/14:A400 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet uppmanar samtidigt regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.