Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter (prop. 2005/06:153)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Skatteregler för vissa Kyotoenheter (SkU26)

Genom det så kallade länkdirektivet knyter EU det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter till Kyotoprotokollets regelverk och mekanismer. Dessa mekanismer ger upphov till utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Den inkomstskattemässiga behandlingen av dessa enheter ska vara densamma som för utsläppsrätter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
bet 2005/06:SkU26

Skatteregler för vissa Kyotoenheter (SkU26)

Genom det så kallade länkdirektivet knyter EU det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter till Kyotoprotokollets regelverk och mekanismer. Dessa mekanismer ger upphov till utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Den inkomstskattemässiga behandlingen av dessa enheter ska vara densamma som för utsläppsrätter. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:153.