Informationsutbytesavtal med Costa Rica

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Sverige tecknar skatteavtal med Costa Rica (SkU22)

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Riksdagen sa även ja till vissa ändringar i mervärdesskattelagen och i lagen om frihet från skatt vid import. Ändringarna börjar gälla från den 1 juni 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Sverige tecknar skatteavtal med Costa Rica (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att Riksdagen säger ja till ett avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till vissa ändringar i mervärdesskattelagen och i lagen om frihet från skatt vid import. Ändringarna ska börja gälla från den 1 juni 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.