Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Försvarsutskottets bet 2017/18:FöU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Större säkerhetskrav införs för leverantörer av digitala tjänster (FöU14)

Leverantörer av samhällsviktiga, digitala tjänster får nya krav när det gäller informationssäkerhet. Det införs bland annat krav på att leverantörerna systematiskt ska arbeta med informationssäkerhet och att de ska rapportera incidenter som kan påverka kontinuiteten i tjänsterna. Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården, banker, energi- och transportsektorn.

Regeringen ansvarar för att utse en tillsynsmyndighet som ska säkerställa att de nya lagkraven följs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på EU-regler och syftet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Reservationer 4
bet 2017/18:FöU14

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-22, 2018-05-17

Större säkerhetskrav införs för leverantörer av digitala tjänster (FöU14)

Leverantörer av samhällsviktiga, digitala tjänster får nya krav när det gäller informationssäkerhet. Det införs bland annat krav på att leverantörerna systematiskt ska arbeta med informationssäkerhet och att de ska rapportera incidenter som kan påverka kontinuiteten i tjänsterna. Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården, banker, energi- och transportsektorn.

Regeringen ansvarar för att utse en tillsynsmyndighet som ska säkerställa att de nya lagkraven följs.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på EU-regler och syftet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster,
2. lag om ändring i lagen (2018:000) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:205 punkterna 1 och 2.

2. En ny cybersäkerhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 4 0 1 3
Totalt 298 13 1 37


3. It-standardplattformar och en sammanhållen serviceorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) yrkande 1.

Reservation 2 (-)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (-)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 8
SD 36 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 4 0 3
Totalt 308 4 0 37


4. Mikrosatellitteknik för säkra myndighetsnätverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) yrkande 2.

Reservation 3 (-)

5. Säkerhetsklassad information och EU:s institutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4141 av Mikael Jansson m.fl. (-) yrkande 3.

Reservation 4 (-)