Indelning i utgiftsområden m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2011

Beslut

Ändringar i statsbudgetens utgiftsområden (KU32)

Riksdagen godkände regeringens förslag på ändringar i statsbudgeten för ett antal utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat administration vid utlandsmyndigheter, vissa jämställdhetsåtgärder och verksamheter för Östersjösamarbete. De börjar att gälla 2012. Riksdagen sa också ja till några språkändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen samt till en lagteknisk ändring i lagen med instruktion för Valprövningsnämnden. Ändringarna börja att gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ om rättelser i vissa lagar. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-05-31
Betänkande publicerat: 2011-06-01
Trycklov: 2011-06-01
Reservationer 1
bet 2010/11:KU32

Alla beredningar i utskottet

2011-05-19, 2011-05-10

Ändringar i statsbudgetens utgiftsområden (KU32)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag på ändringar i statsbudgeten för ett antal utgiftsområden. Ändringarna rör bland annat administration vid utlandsmyndigheter, vissa jämställdhetsåtgärder och verksamheter för Östersjösamarbete. De föreslås börja gälla 2012.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till några språkändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och

partigruppernas arbete i riksdagen samt till en lagteknisk ändring i lagen med instruktion för Valprövningsnämnden. Ändringarna är tänkta att börja gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-13
4

Beslut

Beslut: 2011-06-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 14.1.2 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:100 punkt 3 och avslår motion 2010/11:Fi10 yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP21004
FP18006
C17006
SD20000
V01504
KD17002
Totalt29215042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Indelning i utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner
dels regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 14.1.1 i propositionen),
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.3.),
c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.4),
d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet respektive utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (avsnitt 14.1.5),
e) ändring av verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning respektive utgiftsområde 5 Internationell samverkan (avsnitt 14.1.6),
f) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.7),
g) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitten 14.1.8-9),
h) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 24 Näringsliv respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 14.1.10),
dels utskottets förteckning över indelning av utgiftsområden som finns i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:100 punkterna 2 och 4-11 samt avslår motion 2010/11:K2.

3. Rättelser m.m. i vissa lagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till
a) lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen,
b) lag om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden.