Indelning i utgiftsområden m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Budgetlag och utgiftsområden ändras (KU39)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i budgetlagen och av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna i budgetlagen innebär att regeringen blir skyldig att lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmål) till riksdagen. Regeringen ska vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen hur målet uppnås. Riksdagen godkände med några ändringar regeringens förslag till ändringar i budgetlagen. Ändringarna av utgiftsområdena handlar bland annat om en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor, Taltidningsnämndens uppgifter, vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, en ny instansordning för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och viss forskningsverksamhet inom smittskyddsområdet. Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i utgiftsområdena. Riksdagen gav dessutom riksdagsstyrelsen två uppdrag. Riksdagsstyrelsen ska ta fram ett förslag om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen. Det finns i dag en viss otydlighet. Riksdagsstyrelsen ska också ta fram ett förslag om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser och initiativ om rättelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande för riksdagsstyrelsen om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen samt om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen m.fl. Delvis bifall till proposition 2009/10:100 och proposition 2009/10:165 punkt 4. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2010-05-18, 2010-05-25

Budgetlag och utgiftsområden ändras (KU39)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i budgetlagen och av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna i budgetlagen innebär att regeringen blir skyldig att lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmål) till riksdagen. Regeringen ska vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen hur målet uppnås. Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen med några ändringar godkänner regeringens förslag till ändringar i budgetlagen.

Ändringarna av utgiftsområdena handlar bland annat om en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor, Taltidningsnämndens uppgifter, vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, en ny instansordning för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och viss forskningsverksamhet inom smittskyddsområdet. KU föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i utgiftsområdena.

KU föreslår även att riksdagen ger riksdagsstyrelsen två uppdrag. Riksdagsstyrelsen ska ta fram ett förslag om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen. Det finns i dag en viss otydlighet. Riksdagsstyrelsen ska också ta fram ett förslag om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.