Finansutskottets betänkande

2014/15:FiU11

 

Höständringsbudget för 2014

 

 

Sammanfattning

Utskottet behandlar propositionen Höständringsbudget för 2014 (prop. 2014/15:2) samt en motion som har väckts under den allmänna motionstiden 2014. Regeringen föreslår i propositionen ändringar av ramar för ett antal utgiftsområden och ändringar av olika anslag. Vidare föreslår regeringen att ett antal bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser ändras.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag, vilka innebär ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden och för 41 anslag inom 15 utgiftsområden. Detta medför att 30 anslag höjs och att 11 anslag sänks. Ökningarna av anslagen uppgår till sammanlagt ca 10,5 miljarder kronor och minskningarna till ca 1,9 miljarder kronor. Utskottet tillstyrker också ett förslag om att ändra användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utskottet tillstyrker även förslagen i propositionen om ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser.

I betänkandet finns en reservation (SD) och ett särskilt yttrande

(M, C, FP, KD).

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden

Propositionen

Motionen

Yttranden från andra utskott

Finansutskottets ställningstagande

Reservation

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden (SD)

Särskilt yttrande

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden (M, C, FP, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2014

Bilaga 3
Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2014

Bilaga 4
Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU4y

Bilaga 5
Socialutskottets protokollsutdrag 2014/15:6

Bilaga 6
Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU3y

Bilaga 7
Miljö- och jordbruksutskottets protokollsutdrag 2014/15:9

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden

a) Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 11 och avslår motion

2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl.  (SD).

b) Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 221 000 000 kronor 2015–2025. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 1.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

2 600 000 000 kronor 2015 och 2016. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 2.

d) Bemyndigande för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 578 000 000 kronor 2015–2025. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 3.

e) Bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

19 513 000 000 kronor 2015–2025. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 4.

f) Bemyndigande för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

2 100 000 000 kronor 2015–2022. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 5.

g) Bemyndigande för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kronor 2015 och 39 000 000 kronor 2016. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 6.

h) Bemyndigande för anslag 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 105 000 kronor 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 7.

i) Bemyndigande för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

113 446 000 kronor 2015. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 8.

j) Godkännande av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 9.

k) Bemyndigande för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015, 25 000 000 kronor 2016 och 30 000 000 kronor 2017. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:2 punkt 10.

Reservation (SD)

Stockholm den 27 november 2014

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Anna Kinberg Batra (M), Monica Green (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Hans Unander (S), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (FP), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Marie Granlund (S), Niklas Karlsson (S) och Börje Vestlund (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen kan under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen. I höständringsbudgeten för 2014 (prop. 2014/15:2) föreslår regeringen ändringar i budgeten för 2014.

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 2 finns utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag. I bilaga 3 finns en sammanställning av regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2014.

Flera av förslagen i ändringsbudgeten berör andra utskotts beredningsområden. Finansutskottet har gett tio utskott tillfälle att yttra sig över dem. Yttranden har lämnats av

       skatteutskottet (2014/15:SkU4y)

       socialutskottet (prot. 2014/15:6)

       utbildningsutskottet (2014/15:UbU3y)

       miljö- och jordbruksutskottet (prot. 2014/15:9).

Yttrandena återfinns i bilagorna 4‒7.

Justitieutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkrings-utskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har beslutat att inte lämna något yttrande över ändringsbudgeten.

En motion 2014/15:1080 (SD) har väckts med anledning av propositionen.

 

 

 

 

Utskottets överväganden

 

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar anslag samt bemyndigar regeringen i enlighet med regeringens förslag, punkterna 1‒11. Motionen avslås.

Jämför reservation (SD) och särskilt yttrande (M, C, FP, KD).

Propositionen

Regeringen föreslår ändrade nivåer för 41 anslag (se bilaga 2). Av dessa har 36 förslag inte gett upphov till motförslag eller särskilda kommentarer under utskottets beredning.

Förutom förslag till förändrade anslagsnivåer finns det i höständringsbudgeten också förslag om bl.a. ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden och godkännanden om ändrad användning av ett anslag. Inga av dessa förslag har mött några alternativa förslag eller invändningar under utskottets beredning. Dessa förslag framgår av bilaga 1, propositionens förslagspunkter 1‒8 och 10.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslaget 1:17 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter ökas med 1 350 000 kronor. Finansieringen sker genom att anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning minskas med motsvarande belopp. Minskningen av anslaget bedöms inte nämnvärt påverka forskningen under 2014. Skälet till ökningen beror dels på att avgifterna till de tre EU-tillsynsmyndigheterna (Eba, Eiopa och Esma) har blivit högre än beräknat till följd av beslut inom EU, dels på kronans försvagning mot euron.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslaget 1:3 Tullverket ökas med 75 000 000 kronor.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslaget 1:1 Polisorganisationen ökas med 200 000 000 kronor.

Utgiftsprognosen för polisorganisationen visar att polisen, trots pågående effektiviseringsarbete, kommer att överskrida det tillgängliga anslaget för 2014. För att inte försämra utredningskapaciteten och möjligheterna att förebygga brott behöver ytterligare medel tillföras anslaget.

Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. ökas med
25 000 000 kronor. Finansieringen sker genom att anslaget 1:6 Kriminalvården minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ökas med
225 000 000 kronor till följd av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Finansieringen sker delvis genom att anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med 110 000 000 kronor och att anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. minskas med 15 000 000 kronor. Minskningarna bedöms inte medföra några konsekvenser för berörda verksamheter.

Anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med
640 000 000 kronor. Minskningen sker för att delvis finansiera ökningen av anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 2:1 Kustbevakningen.

Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med
2 000 000 000 kronor, till följd av att Schweiz beslutat att inte vara med i köpet av JAS 39 E och att Sveriges kostnader därmed ökar. 

Anslaget 2:1 Kustbevakningen ökas med 56 000 000 kronor.

Anslaget 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet minskas med
6 000 000 kronor.

Anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. ökas med
250 000 000 kronor. Ökningen beror på de insatser som genomfördes för att bekämpa skogsbranden i Västmanlands län i augusti 2014.

Anslaget 2:4 Krisberedskap ökas med 90 000 000 kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 221 000 000 kronor 2015‒2025.

Utgiftsområde 8 Migration

Anslaget 1:1 Migrationsverket ökas med 105 164 000 kronor.

Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med
1 049 648 000 kronor.

Skälet till ökningarna är att regeringen bedömer att betydligt fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014. Denna utveckling leder enligt regeringen till att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som tidigare antagits. Det innebär att såväl Migrationsverkets förvaltningskostnader för mottagande som verkets kostnader för stöd, ersättningar och boende kommer att öka och att ytterligare medel därför behöver tillföras anslagen.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslaget 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning ökas med
20 000 000 kronor. Finansieringen sker genom att anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning ökas med 5 000 000 kronor. Finansieringen sker genom att anslaget 8:2 Inspektionen för vård och omsorg minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas med
1 422 326 000 kronor. Utgifterna för framför allt sjukpenning har ökat mer än beräknat. Vidare översteg utfallet för 2013 anvisade medel på anslaget, varför ett underskott fördes över till 2014.

Anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. ökas med
2 474 496 000 kronor. Utgifterna för sjukersättning och aktivitetsersättning har ökat mer än beräknat. Vidare översteg utfallet för 2013 anvisade medel på anslaget, varför ett underskott fördes över till 2014.

Anslaget 1:3 Handikappersättningar ökas med 63 080 000 kronor.

Anslaget 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. ökas med 170 863 000 kronor. Minskningstakten för arbetsskadeersättningarna har inte varit lika stor som förväntat och fler livräntor har tillkommit än vad som var prognostiserat.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslaget 1:4 Äldreförsörjningsstöd ökas med 83 412 000 kronor.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslaget 1:5 Barnpension och efterlevandestöd ökas med 69 584 000 kronor.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslaget 1:1 Integrationsåtgärder ökas med 70 000 000 kronor. Anslaget 1:1

Integrationsåtgärder används bl.a. för utbetalning av sfi-bonus enligt den numera upphävda lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulans-ersättning inom utbildning i svenska för invandrare och den upphävda förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare. Lagen och förordningen upphävdes den

1 augusti 2014. Det finns dock möjlighet för den som avslutar sin utbildning i svenska för invandrare senast den 31 juli 2014 att även efter den 1 augusti 2014 få sfi-bonus med stöd av de upphävda författningarna om villkoren för detta uppfylls. Skälen till regeringens förslag är att fler studerande har ansökt om sfi-bonus än vad som beräknades i samband med budgetpropositionen för 2014, vilket innebär att anslaget behöver tillföras ytterligare medel.

Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare ökas med 450 000 000 kronor. Skälet till regeringens förslag att öka anslaget är att antalet personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har ökat jämfört med beräkningarna i samband med budgetpropositionen för 2014.

Regeringen bemyndigas vidare att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor 2015 och 2016.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 578 000 000 kronor 2015‒2025.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 513 000 000 kronor 2015‒2025.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
2 100 000 000 kronor 2015‒2022.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007‒2013 minskas med 32 579 000 kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökas med
1 360 125 000 kronor. Ändringen är en konsekvens av att regeringen gör en ny bedömning kring infrastrukturåtgärdernas karaktär och från vilket anslag de därför lämpligen finansieras. Finansieringen sker genom att anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslaget 1:1 Skogsstyrelsen ökas med 8 000 000 kronor.

Anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket ökas med 28 000 000 kronor.

Anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar ökas med

15 000 000 kronor.

Anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. minskas med
7 000 000 kronor.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kronor 2015 och
39 000 000 kronor 2016.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 105 000 kronor 2015.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

113 446 000 kronor 2015.

Anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 118 000 000 kronor. Skälet till regeringens förslag är att minskningen av anslaget delvis ska finansiera ökningen av anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

Anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur får även användas för delar av det attesterande organets (Ekonomistyrningsverket) utgifter för revision av jordbruksfonderna för programperioden 2014‒2020.

Anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ökas med 185 510 000 kronor. Ökningen beror delvis på att Sverige kommer att kunna göra en överföring från garantifonden till landsbygdsutvecklingsfonden om 75 510 000 kronor. För att överföringen ska kunna utnyttjas under innevarande år behöver anslaget höjas med motsvarande belopp. Dessutom ökas anslaget med 110 000 000 kronor som en konsekvens av att den nationella medfinansieringen till landsbygdsprogrammet för programperioden 2014‒2020 för 2014 ökades med 400 000 000 kronor efter förslag i vårändringsbudgeten för 2014. Därmed ändrades finansieringsandelarna mellan nationella medel och EU-medel.

Regeringen bemyndigas att under 2014 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015, 25 000 000 kronor 2016 och
30 000 000 kronor 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ökas med 252 000 kronor.

Anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. ökas med
3 656 000 kronor.

Anslaget 2:4 Investeringsfrämjande ökas med 32 579 000 kronor.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med 3 116 000 kronor.

Motionen

I kommittémotion 2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) anför motionärerna att utökade satsningar på både migration och integration är ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Dessutom anser motionärerna att det inte bara vore oklokt och paradoxalt utan också ett respektlöst sätt att hantera skattebetalarnas pengar att anslå ytterligare medel till sfi-bonus då sfi visat sig vara en misslyckad och därför avskaffad integrationsåtgärd.

Motionärerna föreslår följande ändringar av anslagen i propositionen:

Utgiftsområde 8 Migration

Regeringens förslag att öka anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader avvisas.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Regeringens förslag att öka anslagen 1:1 Integrationsåtgärder och 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare avvisas.

 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motionärerna motsätter sig regeringens nedskärning i anslag 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Motionärerna anför att de till skillnad från regeringen tror på en stark och levande svensk landsbygd. De anser att det finns näringar som kan blomstra på landsbygden och att avfolkningstrenden kan motverkas genom att det skapas optimala förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i landsbygdsmiljöer.

 

Yttranden från andra utskott

Skatteutskottet socialutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker i var sitt yttrande regeringens förslag när det gäller deras respektive utgiftsområde, dvs. utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har vid många tillfällen vid sin behandling av regeringens förslag om ändringsbudget framhållit vikten av att processen kring ändringsbudgeten är lika stram som processen kring budgetprocessen (senast i bet. 2013/14:FiU21).

Utskottet står fast vid denna uppfattning och konstaterar att utgiftstaket och överskottsmålet utgör de yttre restriktionerna för utgiftsökningar.

När det gäller omfattningen av höständringsbudgeten kan utskottet konstatera att den totala omslutningen på höständringsbudgeten 2014 är relativt liten, drygt 8,3 miljarder kronor netto. Detta ska ställas i relation till regeringens prognos för de takbegränsade utgifterna 2014 på över 1 000 miljarder kronor. Av sammanlagt 30 föreslagna höjningar av anslag föreslås att andra anslag minskas för att helt eller delvis finansiera 12 av dessa anslagsökningar. Regeringen anger i propositionen att anslagsminskningarna i huvudsak inte kommer att påverka den verksamhet som finansieras från anslaget i någon större utsträckning. Detta tyder enligt utskottet på att de anvisade medlen inte behövts för verksamheten eller att anslagssparanden tas i anspråk. Utskottet kan dock konstatera att det saknas redovisning om detta i propositionen.

Finansutskottet har tidigare framhållit att det är naturligt att förslag på ändringsbudget lämnas vid omfattande eller bestående och oförutsedda utgiftsökningar (se bet. 2008/09:FiU11 s. 37). Det är också naturligt att ändringsbudgetar lämnas vid tillfälliga oförutsedda utgiftsökningar som beror på en felaktig eller ändrad grund för anslagsberäkning. I sitt yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av regeringens proposition 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess (yttr. 2013/14:FiU9y) underströk utskottet att syftet med en ändringsbudget är att komplettera den budget som riksdagen tidigare beslutat med anledning av förändringar som vid beslutstillfället inte var möjliga att förutse. Mot den bakgrunden kan utskottet konstatera att den beloppsmässigt största anslagsökningen på höständringsbudgeten är på ett anslag som är att betrakta som regelstyrt. När de yttre omständigheterna har förändrats, vilket är fallet, är det enligt utskottet därför nödvändigt för regeringen att begära utökade anslag.

Utskottet konstaterar att betydligt fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014. Denna utveckling leder till att fler personer kommer att vara inskrivna i Migrationsverkets mottagande än vad som tidigare antagits. Det innebär att såväl Migrationsverkets förvaltningskostnader för mottagande som verkets kostnader för stöd, ersättningar och boende kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras anslagen. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag om att öka anslaget 1:1 Migrationsverket med 105 164 000 kronor och anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 1 049 648 000 kronor.

Utskottet konstaterar vidare att lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare har upphävts. Det finns dock möjlighet för den som avslutar sin utbildning senast den 31 juli 2014 att även efter den
1 augusti 2014 få sfi-bonus med stöd av de upphävda författningarna om villkoren för detta uppfylls. Fler studerande har ansökt om sfi-bonus än vad som beräknats i samband med budgetpropositionen för 2014. Utskottet delar därför regeringens bedömning att anslaget behöver tillföras ytterligare medel.

Antalet personer som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har ökat jämfört med budgetpropositionen för 2014, vilket gör att även anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare behöver öka.

Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag att öka anslaget 1:1 Integrationsåtgärder med 70 000 000 kronor och att öka anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare med 450 000 000 kronor.

Sammantaget tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade utgiftsramar för utgiftsområden och anslag samt bemyndiganden i enlighet med propositionens förslag. Därmed tillstyrker utskottet punkterna 1‒11 i propositionen och avstyrker aktuella motionsyrkanden.

 

Reservation

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden (SD)

av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

a) Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner de ändrade ramarna för utgiftsområdena och anvisar de ändrade anslagen i enlighet med vad som framgår av Sverigedemokraternas förslag i bilaga 3 (spalt 5) samt i övrigt enligt regeringens förslag i bilaga 3 i betänkandet.

Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl.  (SD) och

bifaller delvis proposition 2014/15:2 punkt 11.

b) Bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

=Utskottet.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

=Utskottet.

d) Bemyndigande för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

=Utskottet.

e) Bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

=Utskottet.

f) Bemyndigande för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

=Utskottet.

g) Bemyndigande för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

=Utskottet.

h) Bemyndigande för anslag 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.

=Utskottet.

i) Bemyndigande för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

=Utskottet.

j) Godkännande av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

=Utskottet.

k) Bemyndigande för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

=Utskottet.

Ställningstagande

Den förda invandringspolitiken har lett till en rekordartad invandring till Sverige. Regeringen skriver bl.a. i propositionen: ”Regeringen bedömer att betydligt fler personer än vad som tidigare beräknats kommer att söka asyl i Sverige under 2014”. Det är inte första gången som invandringens volymer kraftigt underskattats, vilket med regeringens politik leder till att kostnaderna för stöd, ersättningar och boende kommer att öka och att ytterligare medel behöver tillföras. Regeringens uppfattning om invandringens lyckosamma effekter på statsfinanserna hindrar den inte från att i propositionen konstatera att det finns ett behov av att tillföra ytterligare resurser för att tvärtom bekosta den påstått lönsamma invandringen.

Politik handlar om prioriteringar, och det är Sverigedemokraternas bestämda inställning att effekten av varje satsad skattekrona ska maximeras. Betydande resurser bör ges till internationella organ såsom FN:s flyktingorgan UNHCR. Därigenom blir det möjligt att med mindre medel hjälpa betydligt fler. Detta kommer både världens flyktingar och det svenska samhället till godo då vi samtidigt kan förbättra för utsatta grupper inom landet.

Att på utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet lägga ytterligare 70 miljoner kronor på utbetalning av den numera avvecklade sfi-bonusen är inte bara oklokt och paradoxalt utan också ett respektlöst sätt att hantera skattebetalarnas pengar. Regeringens förslag om att utöka satsningarna på migration och integration är både ett ineffektivt sätt att hjälpa flyktingar och ett inkompetent sätt att fördela statskassan. Det är Sverigedemokraternas mening att regeringens föreslagna ändringar därför inte bör träda i kraft.

Sverigedemokraterna anser vidare att den besparing på 118 000 000 kronor som regeringen föreslår inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel genom att anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur finansierar anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur är en dålig prioritering och fel väg att gå. Till skillnad från regeringen tror vi på en stark och levande landsbygd. Sverigedemokraterna ser att det finns näringar som kan blomstra på landsbygden och att avfolkningstrenden kan motverkas genom att det skapas förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i landsbygdsmiljöer. Mot bakgrund av detta motsätter vi oss regeringens nedskärning i anslaget 1:18.

 

Särskilt yttrande

Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden (M, C, FP, KD)

Anna Kinberg Batra (M), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) anför:

I allmänhet avstår vi från att ha synpunkter på de förändringar av ramar och anslag som regeringen föreslår i höständringsbudgeten. Merparten av de föreslagna ändringarna är regelstyrda och bygger således inte på nya politiska prioriteringar. Enligt vår uppfattning är det främst genom budgetpropositionen som politikens inriktning i sin helhet formas och beslutas. Vårt motsvarande helhetsalternativ presenteras därför i Alliansens budgetmotion.

Med anledning av ett förslag i budgetpropositionen, där det föreslås att inledande steg tas redan i höständringsbudgeten, vill vi dock göra en markering.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 (proposition 2014/15:1) under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning föreslagit att anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ska minska 2015, från 30 miljoner kronor till 20 miljoner kronor, för att helt upphöra 2016.

Målet med satsningen på finansmarknadsforskningen är att stödja utvecklingen av forskning som är både internationellt konkurrenskraftig och har hög relevans för den finansiella sektorns aktörer i såväl privat som offentlig verksamhet.

Sverige har en förhållandevis stor banksektor. Erfarenheterna av såväl den svenska 1990-talskrisen som finanskrisen 2008 och framåt visar vad som kan hända om det inte är ordning och reda i finanssektorn. Samtidigt vet vi att finanssektorn är föränderlig. Regelverk och krav som skapats utifrån lärdomar av tidigare uppkomna situationer är exempelvis inte självklart ändamålsenliga när omvärlden förändras.

Det är därför mycket angeläget att både den finansiella sektorn i sig och de politiska krav och regleringar som finns till för att den ska kunna fungera ändamålsenligt ständigt utvecklas. Ett led i detta är att säkerställa att det bedrivs relevant forskning på området. Staten har sedan slutet av 2009 bidragit genom att anslå medel för att bygga upp ett långsiktigt forskningsprogram, där inriktningen har varit åtminstone ett tioårigt perspektiv. Målsättningen har varit att satsningen ska samfinansieras genom att den privata finansmarknadsbranschen ska bidra med ungefär hälften av de totala insatserna, vilket också sker.

Regeringen anger i budgetpropositionen att finansmarknadsbranschen har tagit ansvar för att utveckla forskningen och bedömer att ”denna utveckling bör kunna fortsätta i vissa delar även utan ett statligt stöd”. Regeringen anger dock inga motiv till varför så skulle vara fallet eller på vilket sätt detta skulle ske.

Vi menar att finansmarknadsforskningen i nuvarande omfattning är angelägen för Sverige och anser att såvida inte regeringen kan garantera att nuvarande omfattning bibehålls även med minskat statligt anslag bör anslaget kvarstå.

Neddragningen av anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning påbörjas redan i höständringsbudgeten, vilket är anmärkningsvärt. Regeringen skriver att minskningen av anslaget inte nämnvärt påverkar forskningen under 2014. Enligt vår uppfattning är tvärtom risken uppenbar att forskningen påverkas negativt, särskilt mot bakgrund av de förslag till utfasning av anslaget i sin helhet som föreslås i budgetpropositionen, där hela anslaget är borta redan om lite drygt ett år.

Anslaget för finansmarknadsforskning utgör en i sammanhanget mycket liten del såväl av statsbudgeten som av utgiftsområdet. På sätt och vis kan anslaget betraktas som en försäkringspremie – ett sätt för staten att bidra till kunskap i en sektor som påverkar hela samhället och som kan orsaka stor skada om den inte fungerar. Därför är det svårt att tolka regeringens prioritering i det här fallet som annat än ett tecken på bristande ansvarstagande.

 

 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

2014/15:2 Höständringsbudget för 2014:

1.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 69 221 000 000 kronor 2015–2025.

2.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor 2015 och 2016.

3.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 578 000 000 kronor 2015–2025.

4.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 19 513 000 000 kronor 2015–2025.

5.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare  åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor 2015–2022.

6.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kronor 2015 och 39 000 000 kronor 2016.

7.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst  46 105 000 kronor 2015.

8.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 113 446 000 kronor 2015.

9.              Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

10.              Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2015, 25 000 000 kronor 2016 och 30 000 000 kronor 2017.

11.              Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.

Följdmotionen

2014/15:1080 av Dennis Dioukarev m.fl.  (SD):

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de förändringar som framgår av tabell 1.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2014

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde
Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/ ny anslagsnivå

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 121 162

0

14 121 162

1:16

Finansmarknadsforskning

29 984

1 350

28 634

1:17

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

7 150

1 350

8 500

3

Skatt, tull och exekution

10 515 523

75 000

10 590 523

1:3

Tullverket

1 676 630

75 000

1 751 630

4

Rättsväsendet

40 291 647

200 000

40 491 647

1:1

Polisorganisationen

21 080 109

200 000

21 280 109

1:6

Kriminalvården

7 834 989

25 000

7 809 989

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

40 117

25 000

65 117

6

Försvar och samhällets krisberedskap

47 196 667

1 960 000

49 156 667

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

23 718 315

225 000

23 943 315

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 867 628

640 000

1 227 628

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 856 194

2 000 000

10 856 194

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

26 553

6 000

20 553

1:7

Officersutbildning m.m.

219 592

15 000

204 592

2:1

Kustbevakningen

1 047 583

56 000

1 103 583

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

250 000

271 080

2:4

Krisberedskap

1 112 251

90 000

1 202 251

8

Migration

12 611 981

1 154 812

13 766 793

1:1

Migrationsverket

3 529 804

105 164

3 634 968

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

7 228 099

1 049 648

8 277 747

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

62 160 768

0

62 160 768

Utgiftsområde
Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/ ny anslagsnivå

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

338 929

20 000

318 929

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

346 995

20 000

366 995

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

28 564

5 000

33 564

8:2

Inspektionen för vård och omsorg

653 674

5 000

648 674

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

96 519 847

4 130 765

100 650 612

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

31 078 000

1 422 326

32 500 326

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

49 553 336

2 474 496

52 027 832

1:3

Handikappersättningar

1 314 000

63 080

1 377 080

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

3 479 000

170 863

3 649 863

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

39 012 596

83 412

39 096 008

1:4

Äldreförsörjningsstöd

677 900

83 412

761 312

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

81 610 132

69 584

81 679 716

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

841 200

69 584

910 784

13

Integration och jämställdhet

12 461 994

520 000

12 981 994

1:1

Integrationsåtgärder

207 130

70 000

277 130

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

2 342 424

450 000

2 792 424

19

Regional tillväxt

2 972 701

32 579

2 940 122

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007–2013

980 000

32 579

947 421

22

Kommunikationer

45 427 646

0

45 427 646

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

18 389 167

1 360 125

17 029 042

Utgiftsområde
Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/ ny anslagsnivå

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 572 580

1 360 125

20 932 705

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

15 681 336

111 510

15 792 846

1:1

Skogsstyrelsen

405 533

8 000

413 533

1:2

Insatser för skogsbruket

257 873

28 000

285 873

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

15 000

139 349

1:12

Finansiella korrigeringar m.m.

45 472

7 000

38 472

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 065 527

118 000

2 947 527

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1 993 633

185 510

2 179 143

24

Näringsliv

5 585 403

36 487

5 621 890

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 448 840

252

2 449 092

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

612 313

3 656

615 969

2:4

Investeringsfrämjande

57 442

32 579

90 021

25

Allmänna bidrag till kommuner

93 595 983

3 116

93 599 099

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 462 213

3 116

3 465 329

 

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

 

8 312 107

 

 

 

 


 

 

Bilaga 3

____

Sammanställning över regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar och anslag för 2014

Belopp i tusental kronor

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag) 

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/

ny anslagsnivå

2014/15:

1080 (SD) 

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 121 162

0

14 121 162

 

1:16

Finansmarknadsforskning

29 984

1 350

28 634

 

1:17

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

7 150

1 350

8 500

 

3

Skatt, tull och exekution

10 515 523

75 000

10 590 523

 

1:3

Tullverket

1 676 630

75 000

1 751 630

 

4

Rättsväsendet

40 291 647

200 000

40 491 647

 

1:1

Polisorganisationen

21 080 109

200 000

21 280 109

 

1:6

Kriminalvården

7 834 989

25 000

7 809 989

 

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

40 117

25 000

65 117

 

6

Försvar och samhällets krisberedskap

47 196 667

1 960 000

49 156 667

 

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

23 718 315

225 000

23 943 315

 

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 867 628

640 000

1 227 628

 

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 856 194

2 000 000

10 856 194

 

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

26 553

6 000

20 553

 

1:7

Officersutbildning m.m.

219 592

15 000

204 592

 

2:1

Kustbevakningen

1 047 583

56 000

1 103 583

 

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag) 

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/

ny anslagsnivå

2014/15:

1080 (SD) 

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

250 000

271 080

 

2:4

Krisberedskap

1 112 251

90 000

1 202 251

 

8

Migration

12 611 981

1 154 812

13 766 793

1 154 812

1:1

Migrationsverket

3 529 804

105 164

3 634 968

105 164

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

7 228 099

1 049 648

8 277 747

1 049 648

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

62 160 768

0

62 160 768

 

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

338 929

20 000

318 929

 

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

346 995

20 000

366 995

 

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

28 564

5 000

33 564

 

8:2

Inspektionen för vård och omsorg

653 674

5 000

648 674

 

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

96 519 847

4 130 765

100 650 612

 

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

31 078 000

1 422 326

32 500 326

 

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

49 553 336

2 474 496

52 027 832

 

1:3

Handikappersättningar

1 314 000

63 080

1 377 080

 

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

3 479 000

170 863

3 649 863

 

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

39 012 596

83 412

39 096 008

 

1:4

Äldreförsörjningsstöd

677 900

83 412

761 312

 

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

81 610 132

69 584

81 679 716

 

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag) 

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/

ny anslagsnivå

2014/15:

1080 (SD) 

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

841 200

69 584

910 784

 

13

Integration och jämställdhet

12 461 994

520 000

12 981 994

520 000

1:1

Integrationsåtgärder

207 130

70 000

277 130

70 000

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

2 342 424

450 000

2 792 424

450 000

19

Regional tillväxt

2 972 701

32 579

2 940 122

 

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

980 000

32 579

947 421

 

22

Kommunikationer

45 427 646

0

45 427 646

 

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

18 389 167

1 360 125

17 029 042

 

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

19 572 580

1 360 125

20 932 705

 

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

15 681 336

111 510

15 792 846

+118 000

1:1

Skogsstyrelsen

405 533

8 000

413 533

 

1:2

Insatser för skogsbruket

257 873

28 000

285 873

 

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

15 000

139 349

 

1:12

Finansiella korrigeringar m.m.

45 472

7 000

38 472

 

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 065 527

118 000

2 947 527

+118 000

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

1 993 633

185 510

2 179 143

 

Utgiftsområde

Anslag (ramanslag) 

Beslutad ram/ anvisat anslag

Förändring av ram/ anslag

Ny ram/

ny anslagsnivå

2014/15:

1080 (SD) 

24

Näringsliv

5 585 403

36 487

5 621 890

 

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 448 840

252

2 449 092

 

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

612 313

3 656

615 969

 

2:4

Investeringsfrämjande

57 442

32 579

90 021

 

25

Allmänna bidrag till kommuner

93 595 983

3 116

93 599 099

 

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 462 213

3 116

3 465 329

 

 

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

 

8 312 107

 

1 556 812

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilaga 4

____

Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU4y

 

 


 

 

Bilaga 5

____

Socialutskottets protokollsutdrag 2014/15:6